Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Sense4code s.r.o.

platné od 1.6.2023

(dále jen „VOP“)

Úvodní ustanovení

A.        

Tyto VOP společnosti Sense4code s.r.o., IČ: 04492412, DIČ: CZ04492412, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248576 (dále jen „Poskytovatel“) upravují podmínky, za kterých Poskytovatel, který je výlučným vlastníkem a nositelem práv k několika softwarovým produktům, mimo jiné produktu Scormium (Studio, Akademie, LMS) (dále jen „Produkt“ nebo „Software“),poskytuje (implementuje) Produkt svým zákazníkům (každý z nich dále jen „Objednatel“)a zároveň jim poskytuje související služby, jako například zajištění řádného provozu a případného dalšího rozvoje Software.

B.        

Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Software za Provizi a služeb servisu a údržby, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“)a obsahují podrobnou úpravu vzájemných práv a povinností mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

C.        

Není-liv těchto VOP uvedeno jinak, mají výrazy používané ve Smlouvě označené velkým písmenem, které nejsou v těchto VOP odlišně definovány, stejný význam a jsou i stejně vykládány jako stejné výrazy ve Smlouvě.

D.        

Otázky výslovně neupravené Smlouvou a těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

E.        

Aktuální úplné znění těchto VOP je vždy k dispozici ke stažení pod tímto odkazem: www.scormium.com/VOP. Všeobecné obchodní podmínky Objednatele se aplikují pouze tehdy, pokud to bylo ve Smlouvě výslovně písemně sjednáno.

Čl. 1      Definice a výklad pojmů

1.1.     

Není-li dále v těchto VOP stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy význam definovaný v tomto čl. 1.1 s tím, že v textu VOP jsou uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:

 

a)        „Akceptační kritéria“ má význam uvedený v čl. 10.3.;

b)        „Akceptační protokol“ má význam uvedený v čl. 10.1.;

c)        „Akceptační řízení“ znamená schválení a převzetí Produktu dle Smlouvy, resp. výstupů poskytování Služeb na objednávku Objednatelem postupem v souladu s čl. 10;

d)        „Cena“ znamená Cenu za Paušální služby a Cenu služeb na objednávku;

e)        „Cena služeb na objednávku“ má význam uvedený v čl. 2.2. Smlouvy;

f)         „Cena za Paušální služby“ má význam uvedený v čl. 6.4.;

g)        „Čas na hlášení incidentu“ představuje časový údaj, vyjadřující datum a čas, kdy byl Incident nahlášen Poskytovateli způsobem stanoveným ve VOP;

h)        „Člověko hodina“ znamená šedesát (60) minut, i nikoliv po sobě jdoucích, účelné práce jednoho(1) člověka skutečně odvedené na plnění Smlouvy, resp. Objednávky;

i)          „Doba vyřešení incidentu“ je doba od konce Reakční doby do nasazení Řešení;

j)          „Dostupnost“ znamená stav Software, v průběhu kterého je, anebo by v případě poskytování řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele za podmínek dle Smlouvy a těchto VOP byl, možný řádný provoz Software v celém jeho rozsahu nebo jeho podstatné části, přičemž Software se považuje za dostupný, je-li dostupný alespoň jednomu uživateli a zároveň se neprokáže, že nedostupnost určitému uživateli anebo skupině uživatelů je způsobena chybou Software nebo jiným technickým problémem způsobeným Poskytovatelem či jeho činnostmi prováděnými v technickém řešení Software či nesplněním úrovně kvality Paušálních služeb dohodnuté ve Smlouvě;

k)        „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH;

l)          „Faktura“ má význam uvedený v čl. 6.3.;

m)       Implementační poplatek“ má význam uvedený v čl. 1.1. Smlouvy;

n)        „Incident“ představuje neplánované přerušení fungování Software, omezení kvality fungování Software, anebo jinou prokazatelnou nefunkčnost Software. Incident se projevuje zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě specifikované v dokumentaci předané anebo jinak přístupné Objednateli ze strany Poskytovatele při dodání Software a jeho částí, včetně následně aktualizovaných verzí. Dále se Incidentem myslí Výpadek. Kategorizace Incidentů je uvedena dále v těchto VOP;

o)        „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

p)        „Kurzy“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. B.;

q)        „Licence“ má význam uvedený v čl. 2.1.;

r)         „Měsíční výkaz“ znamená dokument obsahující souhrnnou evidenci poskytnutých Služeb zpětně za každý jednotlivý kalendářní měsíc, v němž byly Služby poskytovány, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny v čl. 9;

s)        „Nařízení“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

t)         „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

u)        „Objednávka“ má význam uvedený v čl. 5.1.;

v)        „Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu Nařízení včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení a týkajících se rozsudků ve smyslu čl.10 Nařízení;

w)       „OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;

x)        „Oznámení“ má význam uvedený v čl. 23.1.;

y)        „Paušální služby“ znamená podporu provozu Software a jeho servis v souladu se Smlouvou a těmito VOP a za podmínek v nich stanovených; Paušální služby jsou specifikovány v čl. 3.1. a podmínky poskytování Paušálních služeb jsou rovněž stanoveny ve Smlouvě a těchto VOP;

z)        „Podlicence“ má význam uvedený v čl. 2.1.;

aa)      „Poskytovatel“ znamená společnost Sense4code s.r.o., IČ: 04492412, DIČ: CZ04492412, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248576;

bb)      „Produkt“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. A.;

cc)      „Provize“ má význam uvedený v čl. 2.1. Smlouvy;

dd)      „Reakce“ znamená odpověď na nahlášení Incidentu nebo na jiný požadavek Objednatele;

ee)      „Reakční doba“ je doba od Času nahlášení incidentu anebo požadavku do odeslání Reakce Objednateli;

ff)        „Řešení“ představuje uvedení Software do provozuschopného stavu, který jej dovoluje dlouhodobě řádně užívat v celém rozsahu;

gg)      „ServiceDesk“ znamená službu mající vlastnosti anebo funkce stanovené v čl. 8;

hh)      „Servisní okno“ má význam uvedený v čl. 13.3.;

ii)         „Služby“ znamená Paušální služby a Služby na objednávku;

jj)         „Služby na objednávku“ znamená obdobné služby jako Paušální služby, které jsou však poskytované nad rámec Paušálních služeb a jsou poskytovány na základě jednotlivých písemných Objednávek, změny a úpravy stávajících funkcionalit Software či jakékoliv další změny a úpravy Software nad rámec Paušálních služeb v souladu s touto Smlouvou a jednotlivými písemnými Objednávkami;

kk)      „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Software za Provizi a služeb servisu a údržby, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem;

ll)         „Software“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. A.;

mm)   „Strana“ znamená Poskytovatel nebo Objednatel;

nn)      „Strany“ znamená Poskytovatel a Objednatel;

oo)      „Uživatel“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. B.;

pp)      „Účel odstávky“ má význam uvedený v čl. 13.3.;

qq)      „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Smlouvy, které jsou její nedílnou součástí;

rr)        „Výchozí podklady“ má význam uvedený v čl. 2.2.;

ss)      „Výpadek“ znamená neplánované přerušení provozu Software či jakékoliv jeho podstatné části, při kterém je Software jako celek či v podstatné části nedostupný pro uživatele. Za Výpadek se pro účely Smlouvy nepovažuje Výpadek způsobený pouze a jenom z důvodů způsobených Objednatelem či třetími osobami, jejichž součinnost anebo bezvadné poskytování služeb je povinen zabezpečit Objednatel; a

tt)        „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.     Pro výklad Smlouvy a těchto VOP platí následující pravidla:

a)        Odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy Smlouvy nebo VOP (dle kontextu).

b)        Pojmy definované ve Smlouvě a VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

c)        Není-li zkratka či pojem uvedený s velkým písmenem definovaným pojmem ve smyslu čl.1.1 těchto VOP, má taková zkratka či pojem význam uvedený na jiném místě Smlouvy či VOP, a není-li uvedený na jiném místě Smlouvy či VOP pak význam obvykle mu přikládaný v oblasti informačních a komunikačních technologií, nevyplývá-li z okolností jinak.

d)        Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.

e)        Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dne, který je v České republice dnem pracovního klidu ve smyslu § 3zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

f)         Přílohy ke Smlouvě jsou nedílnou součástí Smlouvy a odkazy na Smlouvu zahrnují i odkaz na tyto přílohy.

g)        Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v jednotlivých přílohách mají stejný význam jako v těle Smlouvy, není-li v konkrétní příloze výslovně uvedeno jinak.

h)        V případě rozporu mezi textem těla Smlouvy a jejími přílohami má přednost text těla Smlouvy.

i)          Pokud není výslovně stanoveno jinak, odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a účinné znění takového právního předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího, a na jiné právní předpisy nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí.

j)          Odkazy na Stranu nebo Strany zahrnují i každého a kteréhokoli z právních nástupců Stran.

k)        Rozdělení Smlouvy a VOP na jednotlivé články a odstavce, jakož i jejich nadpisy, jsou určeny pouze pro lepší orientaci v textu a nemají vliv na obsah nebo výklad Smlouvy nebo VOP.

l)          Pojem újma znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle této Smlouvy.

Čl. 2       Další podmínky plnění dle Smlouvy

2.1.     Poskytovatel uděluje Objednateli k Produktu nevýhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva Produkt užít všemi způsoby známými ke dni podpisu Smlouvy (dále jen „Licence“). Tato nevýhradní Licence je udělena bez územního omezení, a to na celou dobu až do skončení autorskoprávní ochrany Produktu nebo trvání Smlouvy, podle toho, co nastane dříve. Objednatel může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (dále jen „Podlicence“) pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Udělení Licence nezavazuje Objednatele Licenci využít.

2.2.     Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré relevantní dokumenty, které jsou nezbytné pro plnění předmětu Smlouvy (dále jen „Výchozí podklady“)a umožnit mu provádění potřebných prací. Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu či Výchozích podkladech předaných Objednatelem Poskytovateli, je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní, o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu.

2.3.     Paušální služby budou poskytované od okamžiku provedení implementace a zprovoznění Produktu  v souladu se Smlouvou. Paušální služby budou poskytovány po dobu trvání Smlouvy.

2.4.     Poskytovatel bude při plnění Smlouvy Služby poskytovat primárně formou vzdáleného přístupu. Bude-li nutné Služby poskytovat v prostorách Objednatele, Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli přístup do takových prostor na nezbytně nutnou dobu.

2.5.     Software bude provozován na serverech Poskytovatele umístěných v Evropské unii.

Čl. 3       Paušální služby

3.1.     Paušální služby sestávají zejména z následujících činností:

a)        Poskytování podpory běhu (funkčnosti) Software;

b)        Uživatelská podpora a odborné poradenství k Software prostřednictvím služby ServiceDesku anebo prostřednictvím e-mailu;

c)        lokalizace a odstraňování Incidentů ve formě Řešení;

d)        splnění parametrů Dostupnosti.

3.2.     Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Paušálních služeb ve smyslu čl. 3.1.písm. c) výše, tj. v rámci lokalizace a odstraňování Incidentů, zajišťovat za podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy dodržení Reakční doby a dodání Řešení ve sjednané Době vyřešení incidentu. Jedná-li se o vadu Software, je Poskytovatel povinen ji odstranit v záruční době bezúplatně. V případě Incidentů nemajících charakter vady nebo majících charakter vady ale uplatněných mimo záruční dobu se přiměřeně použije úprava Služeb na objednávku, zejména úprava určení Ceny služeb na objednávku dle čl. 4.2.těchto VOP.

3.3.     Strany se dohodly, že Paušální služby budou Poskytovatelem poskytovány v rozsahu a kvalitě dle sjednaných kritérií v příloze č. 2 Smlouvy a těchto VOP.

Čl. 4      povinnosti Poskytovatele při poskytování Paušálních Služeb

4.1.     Poskytovatel se zavazuje:

a)        poskytovat Služby s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným ve Smlouvě;

b)        počínat si při poskytování Služeb tak, aby dle nejlepšího vědomí Poskytovatele nedošlo k infikaci Software nebo IT prostředí Objednatele virem či jiným škodlivým kódem (malware, cryptoware apod.) způsobujícím narušení zabezpečení Software;

c)        neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v poskytování Služeb;

d)        upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou Poskytovatel zjistil;

e)        písemně anebo prostřednictvím Service Desku projednávat s Objednatelem postup prací, je-li to nutné, a oznámit Objednateli vždy, jaká je požadovaná jeho součinnost;

f)         poskytovat Služby tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz v prostorách Objednatele;

g)        informovat Objednatele na jeho písemnou žádost o průběhu poskytování Služeb; a

h)        seznámit se s bezpečnostními pravidly Objednatele a dodržovat je včetně jejich případných změn.

Čl. 5      Služby na objednávku

5.1.     Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat Služby na objednávku vždy však pouze na základě dílčí písemné objednávky Objednatele a/nebo dílčí písemné nabídky Poskytovatele, jež budou odsouhlaseny oběma Stranami („Objednávka“). Každá Objednávka se řídí Smlouvou, ale ustanovení Objednávky mají přednost před odchylnými ustanoveními Smlouvy. Objednatel není povinen objednat jakékoliv Služby na objednávku.

5.2.     Sjednání Objednávek bude zpravidla probíhat tak, že Objednatel zašle Poskytovateli požadavek na provedení Služeb na objednávku, Poskytovatel mu do pěti (5) pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany jinak, zašle nabídku na provedení Služeb na objednávku s Cenou služeb na objednávku vypočtenou dle sazby uvedené v čl. 2.2. Smlouvy. Platnost nabídky je třicet (30) dnů. Pokud Objednatel nabídku přijme, dochází k uzavření Objednávky.

5.3.     V případě že nebyla Akceptační kritéria uvedena v Objednávce, ani se na nich Strany dodatečně nedohodly, platí, že se Strany dohodly na tom, že Akceptačními kritérii budou podmínky a kritéria, která musí Služba na objednávku standardně splňovat, aby taková Služba na objednávku nebo jakékoliv výstupy takové Služby na objednávku mohly sloužit svému účelu uvedenému v Objednávce nebo z ní jinak vyplývajícím.

5.4.     Poskytovatel je povinen poskytovat Paušální služby dle Smlouvy rovněž k výstupům poskytování Služeb na objednávku ode dne jejich akceptace.

5.5.     Poskytování Služeb na objednávku a stav plnění jednotlivých Objednávek je Poskytovatel povinen evidovat zpětně za každý měsíc poskytování v rámci Měsíčního výkazu.

Čl. 6      Provize, Cena a další platební podmínky

6.1.      Provize nezahrnuje daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě. Odměna za poskytnutí Licence je již zahrnuta v Provizi.

6.2.      Bude-li potřebné poskytnutí služeb ze strany Poskytovatele při zpřístupnění/implementaci Produktu třetí osobě v souvislosti s Podlicencí, zejména případné zakázkové úpravy či integrace Produktu se systémy takové třetí osoby, bude odměna za takové služby domluvena mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebo takovou třetí osobou vždy individuálně v závislosti na druhu a rozsahu poskytovaných dodatečných služeb.

6.3.      Provize bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem, která musí obsahovat odkaz na Smlouvu a další náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy (dále jen „Faktura“).Faktura na Provizi bude vystavena vždy do patnácti (15) dnů kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl Produkt zpřístupněn alespoň jednomu Uživateli.

6.4.      Paušální služby jsou poskytovány zdarma(dále jen „Cena za Paušální služby“).

6.5.      Poskytovatel prohlašuje, že Provize a Cena zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy.

6.6.     Cena bude hrazena na základě Faktury, která musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu, případně příslušnou Objednávku. Poskytovatel je povinen vystavit Fakturu na Cenu a doručit ji Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Poskytovateli vzniklo právo na zaplacení Ceny anebo její příslušné části.

6.7.     Faktura na Provizi a/nebo Cenu bude odeslána Poskytovatelem Objednateli e-mailem se splatností čtrnáct (14) dnů od data doručení Faktury Objednateli jako jeden pdf. soubor. Takto e-mailově zaslaná Faktura již nemusí být zasílána v listinné podobě. Provize je splatná formou bezhotovostního převodního příkazu na účet Poskytovatele uvedený ve Faktuře. Platba Provize bude probíhat v českých korunách (Kč), nedomluví-li se Strany písemně jinak.

Čl. 7      Některá práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele

7.1.      Poskytovatel je povinen ohlásit plánovanou nedostupnost Produktu (například za účelem nainstalování aktualizací apod.) Objednateli alespoň pět (5) dnů předem.

7.2.      Bude-li to pro účely této Smlouvy žádoucí, Objednatel poskytne Poskytovateli veškeré informace a podklady, jež jsou nutné pro kontrolu plnění předmětu této Smlouvy.

7.3.      Objednatel si je vědom, že na základě užívání Produktu získá k němu přístup, přičemž Produkt je chráněn v souladu správními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, tj. zejména jako autorské dílo Poskytovatele je chráněn Autorským zákonem, a jeho výlučným vlastníkem a nositelem autorských a jiných souvisejících práv je Poskytovatel. Zpřístupněním Produktu nevzniká Objednateli žádné oprávnění k užívání Produktu v rozsahu překračujícím oprávnění dle Smlouvy a Objednatel se zavazuje jednat v souladu s touto skutečností; v případě porušení předchozí části této věty navzdory předchozímu písemnému upozornění ze strany Poskytovatele je Poskytovatel kromě jiného oprávněn zejména pozastavit nebo přerušit, jakož i jinak zamezit zpřístupnění Produktu a/nebo jeho části bez jakýchkoliv z toho plynoucích nároků Objednatele. Objednatel zejména nesmí umožnit třetí osobě používat Produkt a/nebo jeho část jinak, než na základě Smlouvy, a to výlučně předvídaným způsobem a v předvídaném rozsahu. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického a/nebo věcného obsahu Produktu, nedomluví-li se Strany písemně jinak.

7.4.      Veškerá případná zlepšení Produktu vytvořená či získaná na základě plnění Smlouvy patří Poskytovateli.

7.5.      Poskytovatel bere na vědomí, že veškerá majetková práva náležející ke Kurzům má Objednatel a zavazuje se jednat v souladu s touto skutečností. Pro případ vzniku autorských děl ve smyslu Autorského zákona v rámci vytváření Kurzů v Produktu náleží všechna autorská práva ke Kurzům Objednateli. Postup Poskytovatele v souladu s čl.7.3. těchto VOP tím není dotčen.

7.6.      Objednatel je povinen uvádět Poskytovatele jako vlastníka/autora Produktu, bude-li uvádět informace o Produktu a zajistit, aby osoba, která bude vykonávat činnosti v souvislosti s Produktem, byla přiměřeně proškolena v potřebných znalostech ohledně tohoto Produktu. Objednatel je povinen vykonávat činnosti spojené s Produktem s vynaložením odborné péče, v dobré víře a v souladu s dobrými mravy tak, aby nepoškozoval dobré jméno Produktu ani Poskytovatele.

7.7.      Strany se zavazují, že v průběhu spolupráce na základě Smlouvy neosloví za účelem nabídky jakékoliv spolupráce zaměstnance druhé Strany a s tímto zaměstnancem druhé Strany neuzavřou pracovněprávní nebo obdobný obchodní vztah. Tato povinnost Stran skončí uplynutím jednoho (1) roku po ukončení Smlouvy.

7.8.     Poskytovatel je oprávněn po dobu trvání Smlouvy ve svých reklamních materiálech a sděleních přiměřeně informovat o spolupráci s Objednatelem, včetně používání loga Objednatele pro tyto účely.

Čl. 8      ServiceDesk

8.1.     Poskytovatel se zavazuje ode dne zahájení poskytování Paušálních služeb a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v provozu službu Service Desku, která spočívá v příjmu a evidenci Incidentů, Reakcí a Objednávek, potvrzování jejich přijetí, předávání jednotlivých úkolů, sledování stavu a průběhu vyřízení Incidentů a Objednávek a informování Objednatele o stavu Řešení (dále jen „ServiceDesk“).

8.2.     Za účelem plnění služeb Service Desku využije Poskytovatel svoji infrastrukturu.

8.3.     Service Desk je dostupný prostřednictvím přímého přístupu do Service Desku na webové adrese: https://scormium.atlassian.net/servicedesk/customer/portals. Kontaktní e-mail Service Desku je: support@scormium.com.

8.4.     Poskytovatel je povinen zabezpečit dostupnost služeb Service Desku pouze v pracovní dny od 9:30 hodin do 17:00 hodin.

8.5.     Strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz Service Desku či jeho podstatné části po nezbytně nutnou dobu jeho údržby, a to až po dobu jednoho (1) pracovního dne, bude-li takové přerušení provozu oznámeno Objednateli písemně (např. e-mailem) alespoň dva (2)pracovní dny před plánovaným dnem přerušení provozu.

Čl. 9      Měsíční výkaz

9.1.     Poskytovatel se zavazuje po dobu poskytování Paušálních služeb a Služeb na objednávku evidovat všechny ohlášené Incidenty a způsob jejich řešení resp. evidenci doposud nevyřešených Incidentů, včetně časových údajů o ohlášení a vyřešení jednotlivých Incidentů v Měsíčním výkazu. Měsíční výkaz za kalendářní měsíc je Poskytovatel povinen vždy doručit Objednateli do dvaceti (20) dní po skončení daného kalendářního měsíce poskytování Paušálních služeb. Pokud při posouzení obsahu Měsíčního výkazu vzniknou na straně Objednatele jakékoli pochybnosti o správnosti uvedených údajů, je Objednatel oprávněn:

a)        požadovat po Poskytovateli uskutečnění osobní schůzky v sídle Poskytovatele, které je Poskytovatel povinen se ve vzájemně odsouhlaseném termínu zúčastnit; a

b)        požadovat po Poskytovateli doplnění Měsíčního výkazu, vysvětlení jednotlivých položek uvedených v Měsíčním výkazu, anebo odstranění nedostatků Měsíčního výkazu, a to i opakovaně, dokud bude Měsíční výkaz obsahovat vady či nedostatky.

9.2.     Měsíční výkaz bude zasílán na elektronickou adresu dle kontaktních údajů Stran uvedených v čl. 19 v elektronické podobě umožňující vyhledávání a neumožňující další editaci.

Čl. 10   Akceptační řízení

10.1.  Předání a převzetí Produktu dle Smlouvy a jakýchkoliv výstupů plnění Služeb na objednávku a dokumentů souvisejících s poskytnutými Službami na objednávku (vyjma Měsíčních výkazů a Faktur), probíhá na základě Akceptačního řízení stanoveného v tomto čl. 10a akceptace jev případě řádného poskytnutí Produktu dle Smlouvy a výstupů Služeb na objednávku potvrzována Objednatelem podepsáním akceptačního protokolu, který vypracuje Poskytovatel, přičemž akceptační protokol obsahuje specifikaci Produktu dle Smlouvy a poskytnuté Služby na objednávku, Akceptační kritéria, jsou-li sjednána, informace o průběhu testů, jsou-li prováděny a označení Objednávky („Akceptační protokol“).

10.2.  Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Produktu dle Smlouvy a výstupů Služeb na objednávku se specifikací Služeb na objednávku a Akceptačními kritérii. Není-li v tomto čl. 10 stanoveno jinak, je Produkt dle Smlouvy a výstup příslušné Služby na objednávku způsobilý k převzetí Objednatelem, pokud odpovídá specifikaci dle Smlouvy, resp. příslušné Objednávky a je způsobilý sloužit svému účelu.

10.3.  Konkrétní kritéria pro výstupy Služebna objednávku včetně testovacích scénářů, jsou-li dohodnuty, budou sjednána v příslušné Objednávce („Akceptační kritéria“). V případě, že nebyla stanovena Akceptační kritéria, platí, že se Strany dohodly na tom, že Akceptačními kritérii budou jakékoliv podmínky a kritéria, která musí výstupy poskytování Služeb standardně splňovat, aby výstupy takové Služby mohly sloužit svému účelu, a specifikace Produktu dle přílohy č. 1 Smlouvy.

10.4.  Objednatel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uskutečnění Akceptačního řízení anebo ode dne, kdy je Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služby na objednávku způsobilý k převzetí, podle toho, který z takových dnů nastane dříve, nedohodnou-li se Strany jinak, Poskytovateli podepsat Akceptační protokol potvrzující provedení Akceptačního řízení a schválit Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služeb na objednávku, případně oznámit Poskytovateli vady, které brání jejich převzetí v souladu s touto Smlouvou:

a)        V případě splnění Akceptačních kritérií anebo je-li Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služby na objednávku způsobilý k převzetí, je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „převzato“;

b)        V případě nesplnění Akceptačních kritérií, byly-li domluveny, kdy se jedná o nepodstatné vady Produktu dle Smlouvy, resp. výstupu Služby na objednávku nebránící v řádném užívání Produktu dle Smlouvy, resp. výstupu Služby na objednávku ,je Objednatel oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „převzato s výhradou“ a specifikovat zjištěné nepodstatné vady;

c)        V jiných případech je Objednatel oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „nepřevzato“ a uvede všechna Akceptační kritéria, která považuje za nesplněná s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění.

10.5.   V případě vyhotovení Akceptačního protokolu s výrokem „převzato s výhradou“ nebo „nepřevzato“ v souladu s touto Smlouvou odstraní Poskytovatel vady uvedené v Akceptačním protokolu v přiměřené lhůtě odpovídající vadám stanoveným Objednatelem v příslušném Akceptačním protokolu. Do odstranění vad bránících převzetí je Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služeb na objednávku považován za nepřevzatý. Po odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu Poskytovatel předá znovu Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služeb na objednávku Objednateli (nebyl-li již výstup převzatý Objednatelem dříve) a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích článků.

10.6.  Podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „převzato“ anebo dnem odstranění vytčených vad v případě vyznačení „převzato s výhradou“ nebo „nepřevzato“ na Akceptačním protokolu a potvrzením odstranění takových vytčených vad Poskytovatelem v novém Akceptačním protokolu a nebo dnem, kdy Objednatel odmítne podepsat Akceptační protokol, přestože byl Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služby na objednávku způsobilý k převzetí, je ukončeno (provedeno) Akceptační řízení a příslušný výstup je akceptován Objednatelem, čímž je splněna povinnost Poskytovatele provést Produkt dle Smlouvy, resp. příslušný výstup Služby na objednávku. Právo Poskytovatele vystavit Fakturu nastává okamžikem dle tohoto čl.10.6.

Čl. 11    Nahlášení a řešení Incidentu

11.1.  Hlášení o Incidentu Poskytovateli bude provedeno přímým zadáním Incidentu do Service Desku, nebo odesláním e-mailu na kontaktní e-mail Service Desku, přičemž Objednatel je povinen uvést popis Incidentu, a to alespoň v následujícím rozsahu, jinak se má zato, že Incident nebyl nahlášen:

a)        krátký a rámcově výstižný název Incidentu;

b)        identifikace části Software, které se Incident týká; a

c)        popis Incidentu a průvodních jevů.

11.2.  Je-li Incident nahlašován zadáním Incidentu do Service Desku, pak se za Čas nahlášení Incidentu považuje čas vytvoření ticketu v Service Desku. Je-li Incident nahlašován na e-mailovou adresu, pak se za Čas nahlášení Incidentu považuje čas doručení e-mailu do e-mailového serveru Poskytovatele. Poskytovatel je povinen prokazatelným způsobem potvrdit přijetí hlášení o Incidentu, a to vždy prostřednictvím Service Desku anebo prostřednictvím e-mailové zprávy a dodržet sjednanou Reakční dobu dle přílohy č. 2Smlouvy. Měl-li by Čas nahlášení Incidentu v souladu s tímto čl. 11.2. vycházet na čas mimo garantovanou dobu dostupnosti Service Desku ve smyslu čl. 8.4., považuje se za Čas nahlášení Incidentu bezprostředně nadcházející časový úsek garantované dostupnosti Service Desku (tj. následující pracovní den v 9:30 hodin).

11.3.  Proces řešení a vyřešení Incidentu zpravidla zahrnuje otestování návrhu Řešení před jeho nasazením a nasazení Řešení. Pokud má návrh Řešení vady, je Objednatel oprávněn jej vrátit Poskytovateli k dopracování/opravě. Úspěšný průběh testů a dodání Řešení budou Objednatelem potvrzeny prostřednictvím Service Desku, čímž dojde ke konečnému dodání Řešení. Bude-li návrh Řešení dodaný Objednateli v Době vyřešení incidentu a do konce následujícího pracovního dne po dodání návrhu řešení Objednatel nevrátí Poskytovateli návrh Řešení z důvodu vad, platí, že Objednatel souhlasí s nasazením Řešení.

Čl. 12    Dostupnost Software

12.1.  Výpočet Dostupnosti Software:

a)        Pro výpočet Dostupnosti se použije následující vzorec:

Dostupnost Software v % = [(Td – Tn) / Td] * 100

b)        Td – znamená dobu v daném kalendářním měsíci, po kterou měl být Software dostupný podle výšeuvedené Dostupnosti Software (uvedené v tabulce výše) po odečtení dob, které se dle tohoto článku 12 nepovažují za nedostupnost Software;

c)        Tn – znamená dobu v daném kalendářním měsíci, kdy Software byl v rozporu s tímto článkem 12 nedostupný;

d)        Doby Td a Tn se počítají na celé i započaté minuty. Dostupnost se vyjadřuje procentní hodnotou zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

12.2.  Za nedostupnost Software se podle dohody Stran nepovažují doby nedostupnosti způsobené:

a)        prováděním plánovaných odstávek Software v souladu se Smlouvou;

b)        mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Poskytovatele;

c)        nezbytný bugfixing v rozsahu maximálně 7 × max. 2 minuty v průběhu jednoho kalendářního týdne;

d)        prodlením Objednatele anebo jiným důvodem, který prokazatelně nezavinil Poskytovatel; a

e)        provedením zásahů či jiných činností objednaných či vyžadovaných Objednatelem na základě Smlouvy, pokud Poskytovatel Objednatele na nedostupnost Software předem upozornil a Objednatel s touto skutečností výslovně souhlasil.

12.3.  Poskytovatel je povinen obnovit Dostupnost Software v maximální době pro obnovení Dostupnosti Software v souladu se Smlouvou.

12.4.  O jakémkoliv Výpadku je Strana povinna druhou Stranu bez zbytečného odkladu informovat.

12.5.  Poskytovatel je povinen využívat nástroje pro skutečné a věrné měření Dostupnosti Software a o tomto nástroji a metodice měření informovat na požádání Objednatele a umožnit mu přístup do tohoto nástroje za účelem ověření výsledků a metodiky měření Objednatelem; na odůvodněnou žádost Objednatele je Poskytovatel povinen provést změnu metodiky měření či použitého nástroje, je-li to nezbytné tak, aby metodika, resp. použitý nástroj naplňovaly podmínky této Smlouvy.

Čl. 13    Plánované odstávky Software

13.1.  Poskytovatel je oprávněn provést plánovanou odstávku Software jen za podmínek stanovených v tomto článku, jinak se doba jejich trvání považuje za dobu nedostupnosti Software.

13.2.  Poskytovatel je povinen ohlásit (např. e-mailem) plánovanou odstávku Software Objednateli alespoň dva (2) pracovní dny předem osobě dle kontaktních údajů uvedených v čl. 22 Smlouvy.

13.3.  Nedohodnou-li se Strany jinak, je Poskytovatel oprávněn provést plánovanou odstávku Software pouze za účelem instalace nových verzí aplikačního a systémového programového vybavení nebo provedení profylaktických prohlídek Software („Účel odstávky“), a jedině v časovém intervalu („Servisní okno“) každou středu v době od 20:00 do 20:30.

13.4.  Poskytovatel je oprávněn v jednom (1) měsíci využít pouze tři (3) Servisní okna. Poskytovatel využívá Servisní okna pouze tehdy, pokud příslušné údržbové činnosti či jiné zásahy nelze provést bez omezení Dostupnosti Software. Servisní okna, která Poskytovatel v příslušném měsíci nevyužil, se do dalšího měsíce nepřevádějí. Poskytovateli za nevyužitá Servisní okna nevzniká žádné právo na jakékoliv plnění.

 

Čl. 14    Kategorizace Incidentů, Reakční doba a Doba vyřešení Incidentu

14.1.  Incidenty se dělí do kategorií:

a)        Kategorie A:Incident spočívající v nedostupnosti, nebo výpadku Software či jeho části. Jde zejména o stavy, kdy je uživatelům znemožněn přístup k Software, nelze spustit některou podstatnou část Software, nebo se uživatelé nemohou k Software přihlásit při zadání správných přístupových údajů, nebo po přihlášení Software nereaguje. Jde např. o případy, kdy uživatelé Objednatele nemohou spouštět a absolvovat kurzy/testy/kvízy.

b)        Kategorie B:Incident znemožňující využívání některých částí Software, kterými má v souladu se specifikací disponovat. Tento Incident však nemá za následek Výpadek Software a významně neomezí fungování Software jako celku, neboť jej lze schůdně překonat či obejít, ale pouze za cenu obtíží pro Objednatele. Do této kategorie patří i nemožnost přístupu k Software, pouze pro některé uživatele a všechny Incidenty nespadající do kategorie A. Jde např. o případy chyb aktualizace katalogu kurzů v Software a jeho výstupech, chyby generování certifikátů pro studenty.

14.2.  Strany se dohodly, na níže uvedených Reakčních dobách a Dobách vyřešení incidentů, dle jednotlivých kategorií Incidentů:

Kategorie Incidentu

A

B

Reakční doba

Do 8 hodin (A)

do 24 hodin (B)

Doba vyřešení incidentu

Do 12 hodin (A)

do 72 hodin (B)

14.3.  Lhůty stanovené v tabulce v čl. 14.2. výše počínají běžet od Času nahlášení incidentu do Service Desku a běží po dobu garantované dostupnosti Service Desku ve smyslu bodu 8.4 Smlouvy, mimo tuto dobu se lhůty v čl. 14.2 staví a pokračují dále v běhu od začátku bezprostředně následujícího úseku. Bude-li Incident nahlášen do ServiceDesku mimo garantovanou dostupnost Service Desku ve smyslu čl. 8.4 Smlouvy, lhůty stanovené v tabulce v čl. 14.2. těchto VOP počínají běžet bezprostředně následujícím úseku dostupnosti Service Desku (tj. následující pracovní den v 9:30 hodin).

14.4.  Poruší-li Poskytovatel svoji povinnost dodržet sjednanou Reakční dobu u Incidentu kategorie A, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení nad rámec sjednané Reakční doby.

14.5.  Poruší-li Poskytovatel svoji povinnost dodržet sjednanou Dobu vyřešení incidentu kategorie A, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč(slovy: dvě stě padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení incidentu.

14.6.  Poruší-li Poskytovatel svoji povinnost dodržet sjednanou Reakční dobu u Incidentu kategorie B, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč (slovy: sto padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení nad rámec sjednané Reakční doby.

14.7.  Poruší-li Poskytovatel svoji povinnost dodržet sjednanou Dobu vyřešení incidentu kategorie B, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč(slovy: sto padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení incidentu.

Čl. 15   Odpovědnost za újmu

15.1.  Každá ze Stran je povinna nahradit druhé Straně újmu způsobenou jí porušením Smlouvy, resp. Objednávky, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Smlouvou, resp. Objednávkou. Případná újma bude nahrazena v penězích.

Čl. 16    Záruka za jakost, práva z vadného plnění

16.1.  Poskytovatel uděluje Objednateli záruku za jakost Produktu a výstupů Služeb na objednávku a všech jejich částí po dobu dvou (2) let ode dne provedení a akceptace Produktu dle Smlouvy a takových výstupu Služeb na objednávku v souladu se Smlouvou. Poskytovatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Produkt dle Smlouvy, resp. výstup Služeb na objednávku v době akceptace Objednatelem, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době dle tohoto čl.16.1., a zavazuje se vady reklamované v záruční době dle tohoto čl. 16.1.bezplatně a v přiměřené lhůtě odpovídající povaze vad odstranit; nelze-li tuto lhůtu určit, je Poskytovatel povinen vady odstranit do dvaceti(20) pracovních dní od doručení oznámení Objednatele.

16.2.  Objednatel je v průběhu záruční doby dle čl. 16.1. povinen podat Poskytovateli zprávu o výskytu vady Produktu dle Smlouvy, resp. výstupu Služeb na objednávku do deseti (10) dnů od okamžiku, kdy Objednatel vadu zjistil, jinak jeho právo z daného vadného plnění zaniká. Oznámení dle předchozí věty podává Objednatel v písemné formě prostřednictvím Service Desku anebo e-mailem s uvedením konkretizace vytýkaných vad a preferovaným způsobem jejich odstranění.

Čl. 17   Smluvní pokuty

17.1.  Porušující Strana je povinna uhradit druhé Straně za porušení svých povinností dle Smlouvy smluvní pokuty ve výši uvedené níže:

a)        Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou Provize a/nebo Ceny zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové částky faktury a to za každý den prodlení; a

b)        Strana, která porušila svou povinnost podle článků 7.3. až 7.7. Smlouvy, je povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

17.2.  Zaplacením smluvní pokuty dle těchto VOP porušující Stranou není dotčeno právo druhé Strany na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím zaplacenou smluvní pokutu.

17.3.  Smluvní pokuta uplatněná v souladu s těmito VOP je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení porušující Straně.

Čl. 18    Vyšší moc

18.1.  Pro případ, že Produkt nebude implementován a/nebo výstup Služby na objednávku nebude dokončen v termínech sjednaných ve Smlouvě a/nebo Objednávce v důsledku vyšší moci, dochází k automatickému prodloužení dané lhůty a to o dobu trvání překážky vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí zejména: (i) válka, (ii) nepokoje, (iii) generální stávka, (iv) vyvlastnění, (v) epidemie (např. epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován) a s ní související krizová opatření, (vi) blesk,(vii) teroristické akty, (viii) povodeň, (ix) zemětřesení, (x) působení a/nebo nečinnost příslušných orgánů v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo (xi)veškeré okolnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Strany, které brání dané Straně v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a za předpokladu, že takové okolnosti nemůže být zabráněno navzdory úsilí dané Strany a tato okolnost nemohla být danou Stranou očekávána při podpisu Smlouvy. Každá Strana vyrozumí druhou Stranu o existenci každé příslušné události vyšší moci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co se o události dozvěděla a vyvine veškeré úsilí k odstranění nebo alespoň zmírnění důsledků události vyšší moci.

Čl. 19    Ochrana osobních údajů

19.1.  Budou-li údaje, ke kterým Strana získá přístup v souvislosti s plněním dle Smlouvy mít povahu Osobních údajů, je daná Strana povinna přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s Osobními údaji v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

19.2.  Bude-li v souvislosti s činnostmi Strany dle Smlouvy docházet k systematickému zpracování Osobních údajů pro druhou Stranu, zavazují se Strany (vždy nejpozději před zahájením zpracování Osobních údajů)uzavřít v souladu s čl. 28 Nařízení smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu o zpracování osobních údajů jsou Strany povinny uzavřít bez zbytečného odkladu vždy, pokud ke zpracování Osobních údajů skutečně dochází, a když k tomu jedna Strana druhou Stranu písemně vyzve.

Čl. 20    Povinnost mlčenlivosti

20.1.  Strany se zavazují, že veškeré informace zásadního charakteru, které získaly v souvislosti se Smlouvou a jsou technické, finanční nebo jiné obchodní povahy, podléhají povinnosti mlčenlivosti a nesmějí být poskytnuty třetím osobám. Dále Strany nesmějí tyto informace užít k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě. Toto ujednání o mlčenlivosti obsažené v tomto čl.20.1. se nevztahuje na informace, které se v souladu se zákonnými předpisy Strany dozvěděly od třetích osob nebo které jsou veřejně přístupné, stejně jako na informace, které jsou poskytnuty osobám, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti přímo ze zákona.

20.2.  Strany zajistí, že jejich spolupracovníci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k těmto informacím, budou rovněž podléhat povinnosti mlčenlivosti uvedené v tomto článku 20.

20.3.  Kterákoli ze Stran je oprávněna zveřejnit jakoukoliv tiskovou zprávu nebo jakékoliv veřejné oznámení, prohlášení nebo reklamu týkající se spolupráce dle Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem druhé Strany, nestanoví-li Smlouva (VOP) v konkrétním případě výslovně jinak.

Čl. 21    Trvání Smlouvy

21.1.  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Stranou.

21.2.  Ustanovení Smlouvy se vztahují také na právnínástupce Stran.

21.3.  Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká písemnou dohodou Stran, výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy, a to pouze v případech uvedených ve Smlouvě (VOP).

21.4.  Kterákoliv Strana je oprávněna bez udání důvodu Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou šesti (6) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď jedné Strany doručena druhé Straně.

21.5.  Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, jestliže:

a)        Poskytovatel je v prodlení se zpřístupněním Produktu Objednateli a/nebo s jakýmkoliv odstraněním vady Produktu déle než patnáct (15) dnů a nezjedná nápravu ani do čtrnácti (14) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo

b)        Poskytovatel je v prodlení s jakoukoliv částí Služeb déle než patnáct (15) dnů a nezjedná nápravu ani do čtrnácti (14) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo

c)        Soud rozhodne o úpadku Poskytovatele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek Poskytovatele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Poskytovatele (vyjma případů přeměn společnosti).

21.6.  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, jestliže:

a)        Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku Provize a/nebo Ceny řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do třiceti (30)dnů ode dne obdržení písemné výzvy Poskytovatele k nápravě; nebo

b)        soud rozhodne o úpadku Objednatele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek Objednatele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Objednatele (vyjma případů přeměn společnosti).

21.7.  Poskytovatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Služeb, za kterou mu již bylo Objednatelem zaplaceno. Smluvní vztahy založené Objednávkami zanikají za stejných podmínek, jako smluvní vztah založený Smlouvou. V případě ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou dochází k ukončení trvání jednotlivých nedokončených Objednávek, ledaže odstupující Strana či Strana podávající výpověď ve své výpovědi či oznámení odstoupení stanoví jinak. Dojde-li k předčasnému ukončení jednotlivé Objednávky, tato skutečnost nemá vliv na trvání Smlouvy.

21.8.  I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost následujících ustanovení: čl. 15 (Odpovědnost za újmu), čl. 16 (Záruka za jakost, práva z vadného plnění), čl. 17 (Smluvní pokuty), čl. 19 (Ochrana osobních údajů), čl. 20 (Povinnost mlčenlivosti), čl. 22 (Povinnosti související s ukončením Smlouvy), čl. 23 (Doručování) čl. 24 (Rozhodné právo a řešení sporů) a ustanovení tohoto čl. 21.8.

Čl. 22    Povinnosti související s ukončením Smlouvy

22.1.  Každá Strana se zavazuje nejpozději patnáct pracovních (15) dnů před (předčasným) ukončením Smlouvy a není-li toto objektivně možné (například z důvodu, že tento okamžik není předem znám), pak nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku Smlouvy, předat druhé Straně soupis nevyřešených Incidentů k (předpokládanému) dni zániku Smlouvy.

22.2.  Poskytovatel se zavazuje nejpozději patnáct pracovních (15) dnů před (předčasným) ukončením Smlouvy a není-li toto objektivně možné (například z důvodu, že tento okamžik není předem znám),pak nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku Smlouvy předložit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného plnění a návrh finančního vypořádání, vznikl-li na něj Poskytovateli nárok, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku Smlouvy a k Měsíčním výkazům předcházejícím zániku Smlouvy a Objednatel se zavazuje tuto finanční hodnotu Poskytovateli na základě Faktury vystavené nejpozději do dvaceti (20) dnů od zániku Smlouvy uhradit.

22.3.  Ustanovení čl. 22.1. a čl. 22.2. se uplatní obdobně i v případě částečného zániku Smlouvy, a to vždy ve vztahu k zanikající části.

Čl. 23    Doručování

23.1.  Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy („Oznámení“), musí být učiněno či dáno písemně. Toto Oznámení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou zprávou nebo e-mailem na adresu příslušné Strany uvedenou ve Smlouvě.

23.2.  Oznámení podle Smlouvy je považováno za řádně doručené na adresu příslušné Strany:

a)        dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení doručováno osobně nebo zasíláno prostřednictvím kurýra;

b)        dnem doručení s následným potvrzením (alespoň implicitním) neporušeného doručení, v případech, kdy Oznámení bylo doručováno e-mailem;

c)        dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou;

d)        dnem doručení do datové schránky, je-li Oznámení zasíláno datovou zprávou; nebo

e)        dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, Oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou ve Smlouvě ,avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů od jeho uložení na příslušné provozovně držitele poštovní licence.

23.3.  Adresy a telekomunikační spojení Stran mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím 5 (slovy: pěti) dnů od doručení takového oznámení.

Čl. 24   Rozhodné právo a řešení sporů

24.1.  Strany se dohodly, že Smlouva a veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení a norem, zejména Občanským zákoníkem.

24.2.  Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem Smlouvy, včetně sporů ohledně jejího uzavření, zrušení nebo platnosti, jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou Stran, bude takový spor předložen jednou ze Stran příslušnému soudu, přičemž se Strany se ve smyslu § 89a OSŘ dohodly, že místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně jejího uzavření, zrušení nebo platnosti, je soud příslušný dle sídla Poskytovatele, věcná příslušnost soudu vyplývá z platných právních předpisů.

Čl. 25    Závěrečná ustanovení

25.1.  Žádná ze Stran není oprávněna postoupit jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany, a to ani částečně. Každá ze Stran je kdykoli oprávněna započíst jakékoli své pohledávky za druhou Stranou proti pohledávce druhé Strany.

25.2.  Nestanoví-li Smlouva v konkrétním případě jinak, může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány všemi Stranami (s výjimkou změny kontaktních údajů Stran dle čl. 23.3.).

25.3.  Stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost ani proveditelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Stran vyjádřeném ve Smlouvě. Totéž platí i v případě mezer, přičemž v takovém případě musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby Strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání Smlouvy.

25.4.  Při uzavírání Smlouvy nebo jakýchkoli jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že tato Smlouva nebo jakýkoli její dodatek jsou uzavřeny i v případě, že projevy vůle Stran nejsou v plném rozsahu shodné.

25.5.  Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

25.6.  Strany prohlašují, že v okamžiku uzavření Smlouvy a jakékoliv Objednávky neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči nim anebo jejich majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jejich podnikání, povinnosti, majetek anebo na řádné plnění Smlouvy.

V Praze, dne 1. 6. 2023.

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci