Zásady ochrany soukromí

společnosti Sense4code, s.r.o. Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Obecná ustanovení

Záleží nám na vašem soukromí a na informacích, které s námi sdílíte, a chceme, abyste mohli porozumět tomu, jak společnost Sense4code s.r.o. (dále jen „Sense4code“ nebo též „my“) získává, uchovává, zpracovává a chrání vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poptávkami, objednávkami a dodávkami našich produktů a služeb, provozem internetových stránek či mobilních aplikací.

Společnost Sense4code plně respektuje vaše právo na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v souladu s platnými zákony a předpisy EU o ochraně soukromí, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste podnikající fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců. Veškeré produkty a služby, které poskytujeme, jsou určeny pro vás jakožto našeho odběratele, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je naším odběratelem (dále jen „odběratel“ nebo též „vy“).

Tento dokument popisuje

 • Jaké informace shromažďujeme a jak
 • Jak chráníme vaše osobní údaje
 • Co děláme se shromažďovanými osobními údaji
 • Právní základ, který máme pro zpracování vašich osobních údajů
 • Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 • Vaše práva a jak je můžete uplatnit

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany soukromí. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany soukromí.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnosti Sense4code s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha  1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 248576. IČ: 04492412.

Webová stránka: www.sense4code.com.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na webu v menu Kontakty.

Kontakty týkající se ochrany osobních údajů

Správce údajů jmenoval kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace:

Jméno: Ján Hudec
telefon: +420 773 637 935
email: hudec@sense4codem.com

Vezměte prosím na vědomí, že kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuální kontakty můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.sense4code.com/zasady-ochrany-spolecnosti.

Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Zpracování osobních údajů pro nákup produktů a služeb

Abychom mohli zpracovat vaše objednávky a poskytnout vám objednané produkty a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje od vás získáváme z různých zdrojů, včetně zdrojů veřejně dostupných, kterými jsou veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík), webové stránky společnosti, dokumentace nezbytná při plnění smlouvy (e-mailová či jiná komunikace, poptávky, objednávky).

Zpracování osobních údajů pro komunikaci a školení

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje využívat pro zasílání novinek o našich produktech, službách, akčních nabídkách a novinkách a jiná obchodní sdělení související s produkty a marketingovými semináři či odbornými školeními konanými společností Sense4code.

Jaké informace shromažďujeme

Sense4code o vás shromažďuje údaje, které jsou omezeny na druh informací, které lze nalézt na typické vizitce: jméno, příjmení, název pracovní pozice, pracovní e-mail a pracovní telefonní číslo, a dále název, IČ, DIČ, sídlo či provozovna zaměstnavatele či společnosti.

V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí dalších profesních informací, jako je velikost společnosti, pro kterou pracujete, a obor.

Za účelem zlepšení a/nebo aktualizace informací, které jste nám poskytli, je můžeme kombinovat s profesními informacemi a osobními údaji, které shromažďujeme ze zdrojů třetích stran.

Osobní údaje, na které odkazujeme v tomto dokumentu, jsou vámi poskytnuté osobní a profesní informace a další informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran.

Shromažďujeme také údaje o poptávaných, nebo objednaných produktech či službách, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod.

Tento web také shromažďuje a ukládá určité informace automaticky pomocí souborů cookie a podobných technologií, včetně adres IP, oblasti nebo obecné polohy počítače nebo zařízení, které přistupují k internetu, typu prohlížeče, operačního systému, historie zobrazení stránek a dalších informací o používání.

Protože může soubor cookie jednoznačně identifikovat počítač, mobilní zařízení, tablet (dále jen „zařízení“) nebo osobu, která takové zařízení používá, stanovuje nařízení GDPR, že se v případě občanů EU jedná o osobní údaje. Z uvedeného důvodu se tyto zásady ochrany soukromí vztahují na takové osobní údaje shromažďované společností Sense4code.

Jak informace shromažďujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme z vámi zadaných poptávek nebo objednávek produktů a služeb a z přihlášek na školení a konference. Osobní údaje od vás získáváme z různých zdrojů, včetně zdrojů veřejně dostupných, kterými jsou veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík), profesní sociální sítě, webové stránky společnosti, dokumentace nezbytná při plnění smlouvy (e-mailová či jiná komunikace, objednávky).

Pro jaké účely informace shromažďujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli uzavírat rámcové či jiné kupní smlouvy, na základě těchto plnit, a zajistit vám tak plné využívání našich služeb – zpracování a vyřizování poptávek, objednávek, zajištění dodávek objednaných produktů a služeb, příjem plateb a vyřizování případných upomínek plateb za dodané produkty a služby, poprodejní podpora, vyřizování reklamací a záruční a pozáruční servis.

V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, platbu bychom od vás neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat za účelem vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochrany a výkonu našich právních nároků.

Účelem zpracování vašich osobních údajů může být také zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vámi uděleného souhlasu.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec odběratele) komunikovat s konkrétní pověřenou osobou, která zastupuje smluvní stranu, za účelem plnit smlouvu, případně poskytnout související informace.

Dále zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků společnosti Sense4code. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

Za určitých okolností můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje také jinak, pokud na tom má Sense4code oprávněný zájem a neporušuje tím žádná Vaše práva a svobody.

Právním titulem zpracování pro zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení je váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR. Ten udělujete pro potvrzení, že chcete dostávat marketingová sdělení, případně informace o seminářích nebo o odborných školeních.

Potvrzením dáváte souhlas s tím, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a třídit je dle výše uvedených jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové, školicí a obchodní účely společnosti Sense4code a rovněž také pro nabídku našich produktů a služeb prostřednictvím telemarketingu.

Váš souhlas je čistě dobrovolným projevem a můžete to kdykoliv odvolat.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje budeme uchovávat výhradně po dobu nezbytnou pro zpracování vaší objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu (např. v případě rámcové smlouvy), případně po dobu možnosti reklamace i záručního či pozáručního servisu, případně poprodejní podpory.

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách, účtenkách a dodacích listech). Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Údaje pro zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy nejdéle po dobu 5 let, případně do jeho odvolání.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

Správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje především adekvátní bezpečnostní opatření.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje s někým dalším

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našich produktů a služeb, jejich doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

 • s našimi dodavateli, kteří pro určité typy služeb (školení a semináře) poskytují služby či manuály
 • s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům.
 • s externími právními zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.
 • orgánům veřejné moci, vyžadují-li to právní předpisy

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany soukromí.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že zpětvzetí vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování uskutečněného na základě Vašeho souhlasu před tímto zpětvzetím.

Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Žádost o opravu můžete zaslat prostřednictvím e-mailu: info@sense4code.com.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat vaše osobní údaje podle tohoto článku, můžete o aktualizaci vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme.

Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas a tyto údaje nezpracováváme na základě jiných účelů /právních titulů nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

Odvolání vašeho souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: info@sense4code.com nebo dopisu. V takovém případě vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat (pokud takové údaje nezpracováváme ještě na základě jiného účelu a právního titulu). Souhlas můžete odvolat nejen pro všechny osobní údaje a účely, ale také pouze pro některé osobní údaje nebo účely.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli a my je zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat, můžeme Vaše osobní údaje takto zpracovávané zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný, nebo je můžeme takto poskytnout přímo vám.

Námitka proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu na www.uoou.cz.

Jak můžete svá práva uplatnit

Pokud uplatníte jakékoliv své právo, informujeme o přijatém opatření nebo opravě nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

 1. E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@sense4code.com
 2. Doporučeným dopisem s ověřeným podpisem poštou na adresu správce.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán Vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Co se stane, pokud neposkytnete osobní údaje?

Vyžadujeme pouze osobní údaje nutné k uzavření a plnění smlouvy, tedy k tomu, abychom vám mohli řádně předat objednané produkty a služby. V případě, že nám potřebné údaje nesdělíte, nebudeme schopni výše uvedené splnit.

Vaše osobní údaje pro zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení nebudeme zpracovávat, pokud nám k tomu nedáte souhlas. Udělení souhlasu je přitom vaší svobodnou volbou. Jediným důsledkem je, že vám nebudeme zasílat marketingové nabídky produktů, školení apod.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.scormium.com/zasady-ochrany-soukromi.

Zásady ochrany soukromí - Aplikace Scormium

PŘED POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ SENSE4CODE

("DODAVATEL", jak je definováno níže) SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SOFTWARU JAKO SLUŽBY ("Smlouva"). POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE PODŘIZOVAT PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY ZA SEBE NEBO ZA ORGANIZACI, SPOLEČNOST NEBO SUBJEKT, ZA KTERÝ JSTE ČINNÍ ("zákazník" nebo "vy"), A PROHLÁSÍTE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI VÁZAT ZÁKAZNÍKA K TÉTO SMLOUVĚ. POKUD TAKOVÉ OPRÁVNĚNÍ NEMÁTE NEBO NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESMÍTE TUTO SMLOUVU PŘIJMOUT A NEBUDETE MÍT PRÁVO VYUŽÍVAT SLUŽBY NABÍZENÉ DODAVATELEM. REGISTRACE POMOCÍ "BOTŮ" NEBO JINÝCH AUTOMATIZOVANÝCH METOD NENÍ POVOLENA. PŘIJETÍ TÉTO SMLOUVY DODAVATELEM JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM SOUHLASEM SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY S VYLOUČENÍM VŠECH OSTATNÍCH PODMÍNEK; POKUD JE TATO SMLOUVA POVAŽOVÁNA ZA NABÍDKU DODAVATELE, JE JEJÍ PŘIJETÍ VÝSLOVNĚ OMEZENO NA TUTO SMLOUVU.


1. DEFINICE SMLUV

"Přidružená společnost" znamená jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá stranu, je s ní pod společnou kontrolou nebo je jí ovládán. Pro tento účel se "kontrolou" rozumí pravomoc řídit nebo způsobovat řízení nebo politiku takového subjektu, ať už prostřednictvím skutečného vlastnictví hlasovacích cenných papírů, smlouvy nebo jinak.

"Oprávněný uživatel" znamená zaměstnance, dodavatele, zástupce nebo jakoukoli jinou osobu pověřenou zákazníkem k přístupu ke službám a jejich používání prostřednictvím účtu zákazníka za účelem uvedeným v tomto dokumentu. Zákazník odpovídá za to, že Oprávnění uživatelé budou dodržovat tuto Smlouvu.


"Kurz poskytovaný zákazníkem" znamená kurz nebo kurz, který zákazník zpřístupňuje, prezentuje nebo jinak spravuje oprávněným uživatelům.


"Kurz v obchodě kurzů zákazníka" znamená kurz a související materiály, které zákazník požaduje zpřístupnit třetím stranám prostřednictvím obchodu kurzů LMS.


"Dokumentace" se rozumí uživatelské příručky, nápověda on-line, školicí materiály a jakákoli jiná dokumentace, která je zákazníkovi k dispozici v souvislosti s používáním Služeb.


"Datum účinnosti" znamená první den, kdy zákazník získá přístup ke službám.


"Službami LMS" se rozumí služby a materiály týkající se strukturování a prezentace online kurzů pro oprávněné uživatele, včetně vlastního obsahu kurzů dodavatele.


"Obchodem s kurzy LMS" se rozumí stránka online obchodu s kurzy provozovaná jako součást Služby, kde mohou být propagovány a zpřístupňovány ostatním uživatelům kurzy a související materiály.


"Objednávka" se rozumí objednávkový dokument uzavřený mezi dodavatelem a

zákazníkem.


"Portál" znamená webovou adresu přidělenou a/nebo určenou dodavatelem zákazníkovi pro přístup ke službám.


"Služba" se rozumí hostovaná internetová služba Dodavatele pro řízení výuky pod názvem Scormium, která je Zákazníkovi k dispozici prostřednictvím Portálu.


"Dodavatelem" se rozumí společnost Sense4code se sídlem v České republice, Křižíkova 185/35, 186 00 Praha 8 - Karlín.


2. PŘEHLED SLUŽEB.

Služby poskytované dodavatelem zahrnují (a) služby LMS a (b) obchod s kurzy LMS (jak je definováno v podmínkách obchodu LMS Academy), jakož i další obsah nebo funkce, které dodavatel čas od času zpřístupní.


3. PRÁVA NA PŘÍSTUP.

 • Služby LMS. Dodavatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní, nepřevoditelné, omezené právo na přístup ke službám LMS a jejich používání výhradně pro interní obchodní operace Zákazníka, a to až do maximálního počtu Oprávněných uživatelů Zákazníka uvedeného v příslušné Objednávce nebo účtu Zákazníka, po dobu trvání příslušného Předplatného (jak je definováno v části 7.3). Zákazník si může zvolit buď standardní bezplatný plán Dodavatele, nebo placené funkce včetně Předplatného.
 • Akademie LMS. Zákazník může požádat o zpřístupnění kurzu zákaznického obchodu třetím stranám prostřednictvím LMS obchodu s kurzy a za podmínek Podmínek obchodu s kurzy Scormium, které jsou k dispozici a prostřednictvím zákaznického rozhraní služeb, v aktuálním znění ("Podmínky obchodu s kurzy"). Podmínky obchodu s kurzy jsou tímto zahrnuty do tohoto dokumentu.


4. UŽIVATELÉ

 • Registrace. Zákazník si musí zaregistrovat účet, aby měl přístup k částem Služeb. Zákazník souhlasí s tím, že informace poskytnuté pro účely registrace účtu jsou přesné a budou vždy přesné a aktuální. Zákazník je výhradně odpovědný za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla pomocí, svého plného jména a e-mailu a je plně zodpovědný za správnost informací. Uživatel přebírá odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým pod účtem dochází. Zákazník nebude sdílet hesla, ověřovací údaje ani jiné prostředky přístupu k účtu s třetí stranou, s výjimkou oprávněných uživatelů. Pokud má Zákazník důvod se domnívat, že jeho účet již není bezpečný, musí to neprodleně oznámit Dodavateli v případě nouze na jeho kontaktní osobu nebo na adresu scormium.com.
 • Odběry uživatelů. Maximální počet aktuálních oprávněných uživatelů, kterým může zákazník v daném okamžiku povolit přístup ke službám a jejich používání, nesmí překročit maximální počet uživatelských předplatných, které si zákazník zakoupil v rámci objednávky nebo zvoleného plánu (pokud není v rámci zvoleného plánu výslovně stanoveno jinak). Každé uživatelské předplatné musí odpovídat jedinečnému Oprávněnému uživateli, který se přihlásí k odběru, bude mít přístup ke Službám a bude je využívat prostřednictvím heslem chráněného přístupu na Portál. Každý Oprávněný uživatel je odpovědný za zachování bezpečnosti účtu a hesla tohoto Oprávněného uživatele. Jedno přihlašovací jméno sdílené více Oprávněnými uživateli není povoleno. Zákazník je povinen vést aktuální seznam aktuálních Oprávněných uživatelů a na základě písemného oznámení 10 dnů předem umožnit Dodavateli nebo jeho řádně zmocněnému zástupci provést audit záznamů Zákazníka, které se týkají měření počtu Oprávněných uživatelů a uživatelských předplatných, s tím, že takový audit nesmí být proveden více než jednou během jakéhokoli po sobě jdoucího období 12 měsíců. Každá oprávněná osoba provádějící takový audit musí chránit důvěrné informace zákazníka (jak jsou definovány v tomto dokumentu) a dodržovat přiměřené bezpečnostní postupy zákazníka. Zákazník vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zabránil jakémukoli neoprávněnému přístupu ke službám a/nebo dokumentaci nebo jejich používání.
 • Kurzy dodávané zákazníkům. Zákazník se může rozhodnout, že bude oprávněným uživatelům účtovat poplatky za přístup ke kurzu dodanému zákazníkem. Zákazník nese výhradní odpovědnost a Dodavatel nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o (a) správu a provoz každého kurzu dodávaného zákazníkem, (b) podporu oprávněných uživatelů v souvislosti s účastí na kurzu dodávaném zákazníkem, (c) zajištění toho, aby kurzy dodávané zákazníkem neporušovaly práva duševního vlastnictví třetích stran, a (d) zajištění toho, aby kurzy dodávané zákazníkem nebyly urážlivé, vulgární, obscénní, hanlivé nebo jinak nezákonné.
 • Dohody. Zákazník musí připojit samostatnou licenční smlouvu s koncovým uživatelem ("EULA"), která bude upravovat vztah mezi zákazníkem a oprávněnými uživateli a přístup těchto oprávněných uživatelů ke službám, včetně kurzů dodaných zákazníkem. Příslušná smlouva EULA platí výhradně mezi Zákazníkem a Oprávněným uživatelem. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost ani závazky vyplývající z jakékoli EULA. EULA musí obsahovat právně vymahatelná ustanovení, na jejichž základě získá každý Autorizovaný uživatel všechny potřebné licence, práva, souhlasy a povolení a která jsou v souladu s podmínkami, omezeními a ustanoveními této Smlouvy a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.


5. OMEZENÍ.

Zákazník nemá právo na přístup ke službám ani na jejich používání pro jakékoli účely, s výjimkou případů, kdy je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Veškeré používání Služeb musí být prováděno pouze v souladu s touto Smlouvou a pouze v souladu s platnou Dokumentací Dodavatele. Zákazník nesmí umožnit a nesmí pomáhat žádné třetí straně, aby: (a) upravovat, měnit, přizpůsobovat, kopírovat, překládat, předvádět a zobrazovat nebo vytvářet odvozená díla na základě Služeb nebo přistoupit k jakémukoli jednání, které lze podle platných právních předpisů správně označit za porušení autorských práv; (b) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód, objektový kód nebo základní strukturu, myšlenky nebo algoritmy Služeb; (c) slučovat nebo spojovat Služby s jiným softwarem; (d) s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno podle oddílu 4.3 této smlouvy nebo podle Podmínek obchodu s kurzy prodávat, přeprodávat, licencovat, pronajímat, zveřejňovat, vystavovat (veřejně nebo jinak), distribuovat, pronajímat, půjčovat nebo jinak převádět nebo jakýmkoli způsobem zpřístupňovat Služby třetí straně, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiného prodejce, nebo zahrnovat Služby do servisní kanceláře, sdílení času nebo rovnocenné nabídky; (e) duplikovat, kopírovat nebo znovu použít jakoukoli část HTML/CSS, JavaScript nebo vizuálních prvků či koncepcí (včetně vzhledu a funkce) Služeb; (f) veřejně šířit informace z jakéhokoli zdroje týkající se výkonu Služeb nebo jinak provádět srovnávací nebo zátěžové testy; (g) přistupovat, ukládat, distribuovat nebo přenášet jakékoli viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý kód, který podle uvážení Dodavatele ovlivňuje Služby; (h) měnit, vypínat nebo ohrožovat integritu nebo výkonnost Služeb, dat nebo systémů Dodavatele (včetně sondování, skenování nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému Dodavatele nebo sítě, v níž jsou umístěny Služby; (i) manipulovat se systémy Dodavatele nebo se do nich nabourávat, obcházet jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup ke Službám, souvisejícím systémům Dodavatele, sítím nebo (j) dešifrovat jakékoli přenosy na servery provozující Služby nebo ze serverů provozujících Služby; (k) zahlcovat infrastrukturu Dodavatele nebo se o to pokoušet nepřiměřeným zatížením systému Dodavatele, které spotřebovává mimořádné zdroje (CPU, paměť, diskový prostor, šířku pásma atd.); (l) jakýmkoli způsobem zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služeb; a (m) v průběhu používání Služeb zahrnout jakýkoli materiál, který je nezákonný, škodlivý, hanlivý, porušuje autorská práva, napomáhá nezákonné činnosti, obtěžuje, zobrazuje sexuálně explicitní obrázky a/nebo způsobuje škodu nebo újmu jakékoli osobě nebo majetku. Aniž jsou dotčena ostatní práva a opravné prostředky Dodavatele, vyhrazuje si Dodavatel právo, aniž by nesl odpovědnost vůči Zákazníkovi, znemožnit Zákazníkovi přístup k jakémukoli materiálu v případě, že Zákazník poruší omezující ustanovení tohoto článku.


6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA.

Zákazník se zavazuje: (a) poskytovat Dodavateli přiměřené informace a pomoc, aby bylo možné Služby poskytovat; (b) dodržovat všechny platné místní, státní, provinční, národní, federální a zahraniční zákony v souvislosti s používáním Služeb; (c) neprodleně informovat Dodavatele, jakmile se dozví o jakémkoli neoprávněném použití Služeb; (d) určit kvalifikovaného zaměstnance jako správce Služeb Zákazníka; (e) shromažďovat, vkládat, aktualizovat všechna data a materiály Autorizovaných uživatelů poskytnuté k použití v souvislosti se Službami a

(f) v případě účtu bezplatné verze neudržovat - ať už přímo nebo nepřímo - více než jeden účet.

7. PLATBA ZA SLUŽBY.

Za některé funkce Služeb můžete platit poplatky. Před zaplacením jakýchkoli poplatků budete mít možnost se seznámit s poplatky, které vám budou účtovány, a souhlasit s nimi. Všechny poplatky jsou uvedeny v amerických dolarech, a pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, jsou nevratné.


 • Cena. Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit ceny za Služby. Dodavatel vynaloží přiměřené úsilí, aby informace o cenách zveřejněné na webových stránkách byly aktuální a dostupné na adrese /ceny. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali naše webové stránky, kde najdete aktuální informace o cenách. Dodavatel může změnit poplatky za jakoukoli funkci Služeb, včetně dodatečných poplatků nebo plateb, pokud vás o změnách předem informuje před jejich uplatněním. Dodavatel může dle vlastního uvážení učinit propagační nabídky s různými funkcemi a odlišnými cenami pro kteréhokoli ze zákazníků Dodavatele. Tyto propagační nabídky, pokud nejsou určeny vám, se nevztahují na vaši nabídku ani na tuto smlouvu. Poplatky uvedené v příslušné objednávce nebo objednávkovém rozhraní jsou uvedeny bez všech federálních, státních, obecních nebo jiných vládních spotřebních daní, daní z prodeje, z užívání, z přidané hodnoty nebo jiných daní, které jsou nyní platné nebo budou uzákoněny v budoucnu, a zákazník je povinen zaplatit všechny takové daně (s výjimkou daní z čistého příjmu dodavatele), které může dodavatel nyní nebo kdykoli v budoucnu povinen vybírat nebo platit tyto poplatky. Není-li v Objednávce stanoveno jinak, Zákazník uhradí všechny nesporné faktury Dodavatele do 30 dnů od obdržení faktury Zákazníkem. Úhrada dlužných částek Dodavateli bude provedena v souladu s platebním kalendářem uvedeným v Objednávce nebo jiném objednávkovém rozhraní.
 • Autorizace. Zplnomocňujete dodavatele nebo zpracovatele plateb třetí strany, aby veškeré částky za vámi zadané objednávky, vámi provedené objednávky a jakoukoli úroveň služeb, kterou si vyberete, jak je popsáno v této smlouvě nebo zveřejněno dodavatelem, včetně všech příslušných daní, účtoval na platební metodu uvedenou ve vašem účtu. Pokud platíte jakékoli poplatky kreditní kartou, může si zpracovatel platby, který je třetí stranou, před nákupem vyžádat předběžnou autorizaci vašeho účtu kreditní karty, aby ověřil, že kreditní karta je platná a má k dispozici potřebné finanční prostředky nebo kredit na pokrytí vašeho nákupu.
 • Předplacené služby. Placené služby mohou zahrnovat automaticky se opakující platby za pravidelné poplatky ("předplatné"). Cena, doba trvání a omezení každého Předplatného budou uvedeny v příslušné Objednávce. Pokud si aktivujete Předplatné, opravňujete Dodavatele, aby pravidelně účtoval, a to průběžně až do zrušení buď opakovaných plateb, nebo vašeho účtu, všechny naběhlé částky v den splatnosti naběhlých částek nebo před tímto dnem. "Datum vyúčtování předplatného" je datum, kdy si zakoupíte své první předplatné. Informace o "Poplatku za předplatné" naleznete na naší stránce /ceny. Z vašeho účtu budou v Den vyúčtování předplatného automaticky strženy všechny příslušné poplatky a daně za další období předplatného. Předplatné bude pokračovat, dokud ho nezrušíte nebo dokud ho neukončíme. Předplatné musíte zrušit před jeho obnovením, abyste se vyhnuli vyúčtování dalšího pravidelný poplatek za předplatné na váš účet. Pravidelný poplatek za předplatné budeme účtovat na platební metodu, kterou jste nám poskytli při registraci (nebo na jinou platební metodu, pokud změníte své platební údaje). Předplatné můžete zrušit prostřednictvím svého portálu (v části Účet a nastavení) nebo nás můžete kontaktovat na adrese help.scormium.com. Pokud Zákazník ukončí Předplatné z pohodlných důvodů během prvních tří měsíců ročního Předplatného, bude mít nárok na vrácení poměrné části předem zaplacených částek, s výjimkou storno poplatku ve výši 10 % odečteného z této náhrady. Takové vrácení peněz není možné s ohledem na jakékoli obnovené období Předplatného. Pokud se rozhodnete Předplatné neobnovit, bude váš účet převeden na bezplatnou verzi Služeb a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že to může vést k tomu, že obsah zákazníka bude nedostupný nebo trvale smazaný.
 • Účty po splatnosti. Dodavatel může pozastavit nebo ukončit přístup ke službám, včetně zpoplatněných částí služeb, u jakéhokoli účtu, u kterého je jakákoli částka splatná, ale není uhrazena. Kromě dlužné částky za Služby budou na účet s prodlením účtovány poplatky nebo poplatky, které souvisejí s případným vrácením poplatku nebo vymáháním jakékoli nezaplacené částky, včetně poplatků za vymáhání.


8. PLATBY ZÁKAZNÍKOVI.

Pokud nabízíte třetím stranám nebo oprávněným uživatelům kurz v obchodě pro zákazníky nebo kurz dodaný zákazníkem výměnou za poplatek, můžete obdržet účtované poplatky snížené o určité poplatky a výdaje ("poplatky zákazníka") prostřednictvím poskytovatele služeb třetí strany Dodavatele (např. Stripe). Poplatek si můžete zvolit, stejně jako sdružování materiálů výměnou za slevu, pokud Dodavatel takovou možnost zpřístupní. K tomu, abyste mohli přijímat své zákaznické poplatky, můžete být požádáni o účet u tohoto poskytovatele služeb třetí strany nebo u jiné finanční instituce a mohou vám být účtovány poplatky za případné


související zpracovatelské služby. Veškeré poplatky účtované poskytovatelem služeb třetí strany dodavatele nebo jinou finanční institucí jsou záležitostí mezi vámi a tímto poskytovatelem nebo institucí a mohou se řídit jejich podmínkami nebo smlouvou, kterou s nimi máte uzavřenou. Dodavatel může stanovit limity na zůstatek zákaznických poplatků, které potřebujete k vyplacení, a na výši zákaznických poplatků, které můžete vyplatit v daný den nebo transakci, a dodavatel může tyto limity čas od času aktualizovat podle svého uvážení. Zákazník nesmí v žádném případě vyplatit více než 1 000 USD za den.


9. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ.

 • Doba trvání dohody. Platnost této dohody začíná dnem účinnosti a trvá, pokud nebude ukončena v souladu s touto dohodou (dále jen "doba platnosti"). Ke dni účinnosti ukončení této Smlouvy budou ukončeny i všechny v té době platné Předplatné podle Smlouvy, pokud se Dodavatel a Zákazník nedohodnou jinak.
 • Ukončení z důvodu. Každá ze stran má právo kdykoli vypovědět tuto smlouvu, aniž by vůči druhé straně nesla odpovědnost, pokud nastane některá z následujících událostí: (a) pokud druhá strana poruší některou z podmínek této dohody a toto porušení nebylo napraveno do třiceti (30) dnů od obdržení výzvy k nápravě doručené druhé straně; (b) pokud se druhá strana dostane do platební neschopnosti, provede všeobecné postoupení ve prospěch věřitelů, nechá jmenovat nebo povolí jmenování správce svého podniku nebo majetku, stane se předmětem jakéhokoli řízení podle jakéhokoli vnitrostátního nebo zahraničního zákona o úpadku nebo platební neschopnosti, je dobrovolně nebo jinak likvidována, nebo utrpí jakékoli podobné opatření v důsledku dluhů; nebo (c) pokud se druhá strana zapojí do nezákonné činnosti.
 • Ukončení z důvodu výhodnosti. Zákazník může tuto smlouvu kdykoli ukončit bez udání důvodu na základě písemné výpovědi zaslané Dodavateli 30 dní předem, přičemž za ukončené se v takovém případě považuje i aktivní předplatné. Zákazník bere na vědomí, že pokud Smlouvu ukončí z důvodu výhodnosti, veškeré předem uhrazené poplatky Dodavateli odpovídající nevyužitému období Předplatného se nevracejí.
 • Vliv nečinnosti. Pokud má zákazník účet v bezplatné verzi a nepřihlásí se k účtu déle než 365 dní, bude tento účet trvale smazán. Dodavatel bude před odstraněním účtu zákazníka jednou za dva měsíce (každých 60 dní nečinnosti) poskytovat upozornění s upomínkou. Po takovém odstranění účtu se veškerý obsah zákazníka stane nepřístupným a může být trvale odstraněn.
 • Účinek ukončení. Po ukončení této smlouvy: (a) vaše licenční práva zaniknou a musíte okamžitě přestat používat všechny služby; (b) nebudete již oprávněni přistupovat ke svému účtu ani ke službám; (c) musíte zaplatit dodavateli jakoukoli nezaplacenou částku, která byla splatná před ukončením smlouvy; a (d) všechny platební závazky vzniklé před ukončením smlouvy a články 1, 5, 7, 9.5, 9.6, 10, 13, 15, 16.3, 17, 18, 19, 20 a 21 přežijí.
 • Úprava služeb. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo přerušit poskytování Služeb (včetně omezení nebo ukončení poskytování určitých funkcí Služeb), a to dočasně nebo trvale, aniž by vás o tom informoval. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli změnu Služeb nebo za jakékoli pozastavení či ukončení vašeho přístupu ke Službám nebo jejich používání.


10. VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Dodavatel a jeho poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá práva duševního vlastnictví ke Službám a jejich součástem, včetně zdrojového kódu, Dokumentace, Portálů, adres URL, vzhledu, struktury, organizace, přípravného designového materiálu a všech dalších prvků Služeb. ("materiály"). Veškeré Materiály ve Službách jsou majetkem Dodavatele nebo jeho poskytovatelů licencí třetích stran. Kromě práva na používání Služeb po dobu stanovenou v této Smlouvě nezakládá nic v této Smlouvě Zákazníkovi žádná práva ke Službám.

Dodavatel si vyhrazuje veškerá práva k Materiálům, která nejsou výslovně udělena v této Smlouvě. V rozsahu, v jakém Zákazník poskytne Dodavateli jakoukoli zpětnou vazbu týkající se Služeb (včetně zpětné vazby týkající se použitelnosti, výkonu, interaktivity, hlášení chyb a výsledků testů) ("Zpětná vazba"), bude Dodavatel vlastnit veškerá práva, vlastnické tituly a podíly na takové Zpětné vazbě (a Zákazník tímto provádí veškeré převody nezbytné k dosažení tohoto vlastnictví). Zákazník je povinen neprodleně oznámit Dodavateli jakýkoli nárok třetí strany doručený Zákazníkovi, který se týká práv duševního vlastnictví ke Službám nebo Dokumentaci.


11. TERMÍNY TŘETÍCH STRAN.

 • Služby třetích stran a propojené webové stránky. Dodavatel může prostřednictvím služeb poskytovat nástroje, které vám umožní exportovat informace, včetně obsahu zákazníka, do služeb třetích stran , včetně funkcí, které vám umožní propojit váš účet u dodavatele s účtem ve službě třetí strany, například Twitter nebo Facebook, nebo prostřednictvím naší implementace tlačítek třetích stran (například tlačítek "To se mi líbí" nebo "Sdílet"). Použitím některého z těchto nástrojů souhlasíte s tím, že dodavatel může tyto informace předat příslušné službě třetí strany. Služby třetích stran nejsou pod kontrolou dodavatele a v maximálním rozsahu povoleném zákonem dodavatel neodpovídá za to, jak služba třetí strany použije vaše exportované informace. Služby mohou také obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou Dodavatele a Dodavatel neodpovídá za jejich obsah.
 • Software třetích stran. Služby mohou zahrnovat nebo obsahovat softwarové komponenty třetích stran, které jsou obecně dostupné zdarma na základě licencí, které příjemcům poskytují široká práva na kopírování, úpravy a distribuci těchto komponent. ("Komponenty třetích stran"). Ačkoli jsou vám Služby poskytovány v souladu s touto Smlouvou, nic v této Smlouvě vám nebrání, neomezuje ani nemá za cíl vám bránit nebo omezovat v získávání Komponent třetích stran na základě příslušných licencí třetích stran nebo omezovat vaše používání Komponent třetích stran na základě těchto licencí třetích stran.


12. OBSAH PRO ZÁKAZNÍKY

 • Obsah pro zákazníky obecně. Některé funkce Služeb mohou uživatelům umožnit nahrávat do Služeb kurzy a další obsah, včetně zpráv, recenzí, fotografií, videí, obrázků, složek, dat, textů a dalších typů děl ("Obsah zákazníka"), a zveřejňovat Obsah zákazníka ve Službách. Veškerá autorská a jiná vlastnická práva, která můžete mít k obsahu zákazníka, který zveřejníte ve Službách, si ponecháváte.
 • Omezené udělení licence dodavateli. Poskytnutím Obsahu zákazníka do Služeb nebo prostřednictvím Služeb udělujete Dodavateli celosvětové, nevýhradní, bezplatné, plně placené právo a licenci (s právem poskytovat sublicence) k hostování, ukládání, přenosu, zobrazování, předvádění, reprodukci, úpravě za účelem formátování pro zobrazení a distribuci Obsahu zákazníka, a to vcelku nebo po částech, pro poskytování Služeb, jak je popsáno v této Smlouvě.
 • Omezené udělení licence ostatním zákazníkům. Poskytnutím zákaznického obsahu ostatním uživatelům služeb nebo prostřednictvím služeb udělujete těmto uživatelům nevýhradní licenci k přístupu k tomuto zákaznickému obsahu a k jeho používání v souladu s touto smlouvou a funkcemi služeb.
 • Prohlášení a záruky týkající se obsahu zákazníka. Dodavatel odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem zákazníka. Za svůj Zákaznický obsah a důsledky poskytnutí Zákaznického obsahu prostřednictvím služby. Poskytnutím Obsahu zákazníka prostřednictvím Služeb nám potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že:
 • jste tvůrcem a vlastníkem Obsahu zákazníka nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k tomu, abyste dodavatele a uživatele Služeb oprávnili používat a distribuovat váš Obsah zákazníka způsobem, který je nezbytný k výkonu licencí udělených vámi v tomto oddíle, a to způsobem, který předpokládá dodavatel, Služby a tato Smlouva;
 • váš zákaznický obsah a jeho použití podle této smlouvy: (i) neporušuje, neporušuje ani nezneužívá práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví; (ii) nepomlouvá, nehanobí, neuráží ani nezasahuje do práva na soukromí, publicitu nebo jiných majetkových práv jakékoli jiné osoby; nebo (iii) nezpůsobuje Dodavateli porušení jakéhokoli zákona nebo předpisu; a
 • váš Zákaznický obsah nemůže být rozumnou osobou považován za nevhodný, vulgární, neslušný, pornografický, obtěžující, výhružný, trapný, nenávistný nebo jinak nevhodný.
 • Máte všechna potřebná schválení a oprávnění k převodu všech licencí na dodavatele podle této smlouvy.
 • Zřeknutí se odpovědnosti za obsah pro zákazníky. Nejsme povinni upravovat ani kontrolovat obsah zákazníka, který vy nebo jiní uživatelé zveřejníte nebo publikujete, a neneseme žádnou odpovědnost za obsah zákazníka. Dodavatel však může kdykoli a bez předchozího upozornění prověřit, odstranit, upravit nebo zablokovat jakýkoli Obsah zákazníka, který podle našeho výhradního názoru porušuje tuto Smlouvu nebo je jinak nevhodný. Berete na vědomí, že při používání Služeb budete vystaveni Obsahu zákazníka z různých zdrojů, a berete na vědomí, že Obsah zákazníka může být nepřesné, urážlivé, neslušné nebo nevhodné. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte a vzdáváte se jakéhokoli zákonného nebo spravedlivého práva nebo opravného prostředku, který máte nebo můžete mít vůči dodavateli s ohledem na obsah zákazníka. Pokud nám uživatel nebo vlastník obsahu oznámí, že Zákaznický obsah údajně není v souladu s touto smlouvou, můžeme toto obvinění prošetřit a podle vlastního uvážení rozhodnout, zda Zákaznický obsah odstraníme, k čemuž si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění. Pro upřesnění uvádíme, že Dodavatel nepovoluje ve Službách činnosti porušující autorská práva.
 • Monitorování obsahu. Dodavatel nekontroluje a není povinen monitorovat: (a) obsah zákazníka; (b) jakýkoli obsah zpřístupněný třetími stranami; nebo (c) používání Služeb jejich uživateli. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Dodavatel si vyhrazuje právo a může čas od času monitorovat veškeré informace přenášené nebo přijímané prostřednictvím Služeb pro provozní účely. Pokud se Dodavatel kdykoli rozhodne monitorovat obsah, nepřebírá přesto žádnou odpovědnost za obsah ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku používání obsahu.


13. ÚDAJE ZÁKAZNÍKA.

 • Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že plnění této smlouvy ze strany dodavatele vyžaduje, aby dodavatel zpracovával, předával a uchovával osobní údaje podle zdokumentovaných pokynů zákazníka a jak je dále uvedeno v Dodatku o zpracování údajů ("DPA"), který je k dispozici na adrese DPA.pdf a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. této dohody. Zákazník tímto rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel zpracovává osobní údaje týkající se Zákazníka a/nebo jeho přidružených společností a/nebo jejich zaměstnanců či zástupců a/nebo Oprávněných uživatelů a/nebo údajů o připojení Zákazníka (včetně přidružených společností), které vznikly při používání a provozování Služeb, a to za účelem správy nebo řízení poskytování Služeb Dodavatelem, jakož i informací o smluvních závazcích mezi Dodavatelem a Zákazníkem, za účelem fakturace a inkasa plateb a za účelem kontroly dodržování povinností Zákazníka podle této Smlouvy. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel rovněž zpracovává informace a osobní údaje, které shromažďuje, když Zákazník podá žádost o služby podpory nebo jiné řešení problémů, včetně informací o hardwaru, softwaru a dalších podrobností souvisejících s incidentem podpory, jako jsou ověřovací informace, informace o stavu služby a soubory pro sledování chyb. Dodavatel tyto osobní údaje zpracovává za účelem odpovědi na žádost a vyřešení případně nahlášeného problému. Zákazník tímto rovněž bere na vědomí a akceptuje zásady ochrany osobních údajů dodavatele.
 • Dodavatel zpracovává informace a osobní údaje podle tohoto odstavce po dobu trvání Smlouvy a do inkasa plateb, pokud není zpracování po uplynutí doby trvání Smlouvy nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že dodavatel bude zpracovávat jméno a e-mailovou adresu zákazníka za účelem komunikace se zákazníkem při prezentaci a propagaci služeb nebo nových služeb. Zákazník se může z této elektronické komunikace kdykoli bezplatně odhlásit, a to jednoduše kliknutím na tlačítko "odhlásit odběr" obsažené v elektronické komunikaci.


14. DŮVĚRNÉ INFORMACE.

Během doby platnosti může každá strana ("sdělující strana") v souvislosti s touto smlouvou sdělit druhé straně ("přijímající strana") důvěrné nebo vlastnické materiály a informace první strany ("důvěrné informace"). Veškeré materiály a informace sdělené sdělující stranou přijímající straně na základě této dohody a označené v době sdělení jako "Důvěrné" nebo opatřené podobnou legendou a všechny takové další informace, o kterých by přijímající strana měla rozumně vědět, že jsou důvěrnými informacemi sdělující strany, budou považovány za "důvěrné informace"; pro vyloučení pochybností, Služby, veškeré informace o cenách a podmínky této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi Dodavatele. Přijímající strana bude zachovávat důvěrnost Důvěrných informací a nezpřístupní tyto informace žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Zpřístupňující strany. Přijímající strana bude Důvěrné informace používat pouze interně pro účely předpokládané touto Smlouvou. Povinnosti uvedené v tomto oddíle 15 se nevztahují na žádné informace, které: (a) jsou obecně dostupné veřejnosti bez porušení této dohody, (b) jsou vyvinuty přijímající stranou nezávisle na důvěrných informacích sdělující strany, (c) jsou sděleny přijímající straně třetí stranou bez omezení, nebo (d) byly v oprávněném držení přijímající strany před sdělením přijímající straně a přijímající strana je nezískala přímo ani nepřímo od sdělující strany. Přijímající strana může zveřejnit Důvěrné informace, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz; za předpokladu, že o tom Přijímající strana neprodleně písemně informuje Zpřístupňující stranu a vyvine maximální úsilí k omezení zveřejnění. Přijímající strana kdykoli na žádost Zpřístupňující strany vrátí Zpřístupňující straně všechny Důvěrné informace Zpřístupňující strany, které má v držení, včetně všech jejich kopií a výpisů. Bez ohledu na výše uvedené platí, že (i) přijímající strana může zpřístupnit důvěrné informace jakékoli třetí straně v omezeném rozsahu nezbytném pro výkon jejích práv nebo plnění jejích povinností podle této smlouvy; za předpokladu, že všechny tyto třetí strany jsou písemně vázány závazky mlčenlivosti a nepoužívání důvěrných informací sdělující strany, které jsou přinejmenším stejně ochranné jako podmínky této smlouvy, a (ii) veškerá zpětná vazba je mezi stranami výhradně důvěrnou informací dodavatele.


15. OMEZENÁ ZÁRUKA A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

 • Každá strana zaručuje, že: (a) je platně existující a řádně založenou společností v souladu s příslušnými místními zákony; (b) má plnou moc, zákonné právo a oprávnění uzavřít tuto dohodu a činit veškeré úkony a věci a uzavřít a doručit veškeré další dokumenty, které jsou podle této dohody požadovány, aby byly učiněny, dodrženy nebo splněny v souladu s jejími podmínkami; a (c) učinila veškeré nezbytné korporátní kroky k povolení vytvoření, uzavření, doručení a plnění této dohody a k dodržování a plnění ustanovení této dohody v souladu s jejich podmínkami.
 • Dodavatel dále zaručuje, že po celou dobu trvání smlouvy budou Služby při použití v souladu s jejich aktuální Dokumentací a za běžného použití a okolností fungovat v podstatném souladu s Dokumentací za běžného použití a okolností.
 • S výjimkou případů uvedených v TOMTO ODDÍLU 16 neposkytuje Dodavatel žádná prohlášení ani záruky či podmínky týkající se Služeb, MATERIÁLŮ nebo jejich použití, přesnosti či funkce. Dodavatel konkrétně poskytuje služby "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ" a se zříká veškerých záruk, výslovných, předpokládaných nebo zákonných, týkajících se Služeb, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušení práv. Žádné prohlášení nebo jiné potvrzení skutečnosti týkající se Služeb nelze považovat za záruku nebo garanci pro jakýkoli účel ani nezakládá jakoukoli odpovědnost dodavatele vůči třetím stranám. Zákazník bere na vědomí, že se nespoléhal na žádné jiné záruky nebo prohlášení, než které mohou být uvedeny v tomto dokumentu. Dodavatel NEZARUČUJE, ŽE služby nebo OBSAH NABÍZENÝ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU NEPORUCHANÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZ CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ, A Dodavatel NEZARUČUJE, ŽE NĚKTERÉ Z TĚCHTO PROBLÉMŮ BUDOU OPRAVENY. ZÁKAZNÍK JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA URČENÍ POPLATKŮ ÚČTOVANÝCH AUTORIZOVANÝM UŽIVATELŮM A DODAVATEL NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÝKOLIV ROZDÍL MEZI POPLATKY ÚČTOVANÝMI AUTORIZOVANÝM UŽIVATELŮM A POPLATKY, KTERÉ ZÁKAZNÍK DOLEŽÍ DODAVATELI. OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V TÉTO ČÁSTI 16.3 PLATÍ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Dodavatel se nezavazuje odmítnout jakoukoli záruku nebo jiné právo, které Dodavatel nesmí odmítnout podle platných právních předpisů.


16. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM DODAVATEL A JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZÁKAZNÍKOVI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉ POVĚSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY), KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU ZÁKAZNÍKA KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, NEBO V SOUVISLOSTI S NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU ZÁKAZNÍKA KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁKONA NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYL KTERÝKOLI SUBJEKT DODAVATELE INFORMOVÁN O MOŽNOSTI VZNIKU ŠKODY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST DODAVATELSKÝCH SUBJEKTŮ VŮČI ZÁKAZNÍKOVI ZA VŠECHNY NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT JAKOUKOLI ČÁST SLUŽEB NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, AŤ UŽ ZE SMLOUVY, DELIKTU NEBO Z JINÉHO DŮVODU, OMEZENA NA VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: (A) ČÁSTKU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL DODAVATELI ZA PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ V PRŮBĚHU 12 MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ NEBO OKOLNOSTÍ, KTERÁ JE DŮVODEM NÁROKU, NEBO (B) 100 USD.
 • KAŽDÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÉ STANOVÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY, JE URČENO K ROZDĚLENÍ RIZIK MEZI STRANAMI PODLE TÉTO SMLOUVY A SKUTEČNĚ JE ROZDĚLUJE. TOTO ROZDĚLENÍ JE PODSTATNÝM PRVKEM ZÁKLADU DOHODY MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLE 17 SE POUŽIJÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÝ Z OMEZENÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.


17. ODŠKODNĚNÍ.

Zákazník bude bránit dodavatele, odškodní ho a ochrání ho před všemi nároky třetích stran, žalobami, řízeními, regulačními šetřeními, škodami, ztrátami, rozsudky, vyrovnáními, náklady a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s: (a) porušením jakýchkoli zákonů nebo předpisů ze strany Zákazníka (včetně těch, které se týkají ochrany osobních údajů); (b) používání služeb zákazníkem nebo jakýmkoli oprávněným uživatelem; a (c) porušení jakýchkoli dohod uzavřených zákazníkem s jakýmkoli oprávněným uživatelem.


18. MODIFIKACE.

Dodavatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu kdykoli změnit s výpovědní lhůtou sedmi dnů. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke změnám této smlouvy. Pokud změna této Smlouvy podstatně mění práva nebo povinnosti Zákazníka, může Dodavatel požadovat, aby Zákazník změněnou Smlouvu přijal, aby mohl nadále využívat


Služby. Zákazník musí tyto změny přijmout, aby mohl pokračovat v přístupu ke službám nebo jejich používání. Pokud zákazník s úpravami nesouhlasí, je jeho výlučným opravným prostředkem ukončení veškerého přístupu ke službám a jejich používání. Pokud datum účinnosti úprav nastane během doby trvání Předplatného a Zákazník s úpravami nesouhlasí, může (jako svůj výlučný opravný prostředek) Zákazník po oznámení Dodavateli ukončit své dotčené Předplatné a Dodavatel mu vrátí veškeré poplatky, které předem zaplatil za používání Služeb za ukončenou část doby trvání příslušného Předplatného. Pro uplatnění tohoto práva musí Zákazník doručit Dodavateli oznámení o svém nesouhlasu a ukončení do 30 dnů od oznámení Dodavatele o změnách. Podstatné změny jsou účinné okamžikem přijetí upravené verze Smlouvy ze strany Zákazníka.

Nepodstatné změny jsou účinné okamžikem zveřejnění. S výjimkou případů výslovně povolených v tomto oddíle 19 lze tuto Smlouvu měnit pouze písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci stran této Smlouvy. Spory vzniklé na základě této Smlouvy budou řešeny v souladu s verzí této Smlouvy, která byla platná v době vzniku sporu.


19. SANKCE A KONTROLY VÝVOZU.

Berete na vědomí, že Služby mohou podléhat americkým a mezinárodním zákonům a předpisům o kontrole vývozu. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy o kontrole vývozu a zpětného vývozu, včetně předpisů o správě vývozu, které vede Úřad pro kontrolu vývozu.

Ministerstvo obchodu České republiky a obchodní a ekonomické sankce vedené Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí. Souhlasíte s tím, že nebudete - přímo ani nepřímo - prodávat, vyvážet, zpětně vyvážet, převádět ani přesměrovávat službu poskytovanou dodavatelem do jakékoli destinace, subjektu nebo osobě, které jsou zakázány zákony nebo předpisy České republiky, aniž byste získali předchozí povolení od příslušných vládních orgánů, jak to vyžadují tyto zákony a předpisy. Kromě toho zaručujete, že (1) se nenachází na Kubě, v Íránu, Severní Koreji, Sýrii nebo na Krymu na Ukrajině a (2) není odmítnutou stranou, jak je uvedeno ve výše uvedených předpisech. Toto ustanovení o kontrole vývozu zůstává v platnosti i po ukončení nebo zrušení této dohody.


20. RŮZNÉ

 • Oznámení. Jakékoli oznámení, žádost, pokyn nebo jiný dokument, který má být podle této Smlouvy předán kterékoli smluvní straně, musí být v anglickém jazyce, v písemné formě a zaslán poštou první třídy, potvrzeným faxem nebo hlavní komerční rychlou kurýrní službou na adresu uvedenou na účtu Zákazníka nebo na adresu Dodavatele: Křižíkova 185/35, 186 00 Praha 8 - Karlín. (nebo na jinou adresu, která může být řádně určena písemným oznámením podle této smlouvy). E-mailové oznámení bude Dodavatelem povoleno, pokud bude zasláno na e- mailovou adresu účtu Zákazníka.
 • Úplná dohoda. Smlouva, včetně Podmínek obchodu s kurzy a jakékoli příslušné Objednávky nebo DPA, představuje úplnou dohodu a obsahuje úplné a výlučné ujednání mezi stranami ohledně záležitostí, na které se zde odkazuje. Žádné jiné podmínky než ty, které jsou zde výslovně uvedeny, se nepovažují za implicitní. Žádná změna nebo úprava této Smlouvy není platná a závazná, pokud není provedena a potvrzena písemně nebo jinak podepsána smluvními stranami.
 • Oddělitelnost. V případě, že se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby tato smlouva jinak zůstala plně platná, účinná a vymahatelná.
 • Zřeknutí se práva. Zřeknutí se jakékoli povinnosti ze strany jedné ze stran se nepovažuje za zřeknutí se předchozího nebo následného porušení stejných nebo jiných ustanovení této dohody.
 • Vyšší moc. Jakékoli zpoždění nebo neplnění kterékoli ze stran podle této smlouvy nebude považováno za porušení této smlouvy a bude omluveno v rozsahu způsobeném jakoukoli událostí mimo přiměřenou kontrolu takové strany, včetně nehody, vyšší moci, požáru nebo poškození vodou, trestné činnosti, nedbalosti, válečných událostí, nepokojů, stávek, blesků, elektrických poruch nebo jiných podobných příčin. Takové události, události nebo příčiny nezahrnují neschopnost plnit finanční závazky. Doba plnění podle této smlouvy se prodlužuje o dobu ztracenou z důvodu takového prodlení. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu, pokud by událost vyšší moci trvala déle než 30 dní, může nepostižená strana tuto smlouvu okamžitě ukončit na základě písemného oznámení postižené straně.
 • Marketing. Během období: (a) Zákazník souhlasí s účastí na případových studiích a dalších podobných marketingových aktivitách, které si Dodavatel přiměřeně vyžádá; (b) Dodavatel může třetím stranám sdělit, že Zákazník je zákazníkem Dodavatele; a (c) Dodavatel může na svých webových stránkách, v případových studiích, marketingových materiálech a při konferenčních prezentacích a jiných příležitostech k vystoupení uvádět reference a další zpětnou vazbu Zákazníka týkající se Služeb, jeho jméno, adresu URL webových stránek, případ použití a logo a další značky. Na žádost Zákazníka Dodavatel neprodleně ukončí zveřejňování a používání popsané v předchozí větě, s výjimkou rozsahu, který je již obsažen v jakýchkoli v té době existujících materiálech.
 • Zadání. Tuto smlouvu může zákazník postoupit nebo převést pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele; zákazník však může po předchozím písemném oznámení dodavateli převést a postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na přidruženou společnost nebo v souvislosti s fúzí, akvizicí, reorganizací společnosti nebo prodejem všech nebo podstatné části svých aktiv, kterých se tato smlouva týká. Pokud je takový převod nebo postoupení provedeno ve prospěch přímého konkurenta Dodavatele, může Dodavatel tuto Smlouvu vypovědět na základě písemného oznámení Zákazníkovi. Dodavatel může tuto smlouvu volně postoupit. Jakékoli postoupení v rozporu s výše uvedeným je neplatné.
 • Rozhodné právo, příslušnost. Jakýkoli spor vzniklý na základě této smlouvy bude vykládán výhradně v souladu s právem státu České republiky bez ohledu na kolizní normy. Pro účely této smlouvy zákazník souhlasí s osobní příslušností a místem konání soudů nacházejících se ve státě Česká republika, aniž jsou dotčena ustanovení smlouvy o poskytování sužby.

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci