Často kladené otázky

Vyberte hodící se termín. Jsem:

Jak mohu spravovat svůj profil?
Pomocí možnosti Můj profil se dostanete ke správě svého účtu, můžete změnit uložené údaje, přidat profilové foto či změnit heslo.
K čemu je dashboard?
Po přihlášení do portálu se Vám jako první zobrazí Dashboard.

Zde najdete základní údaje. Uvidíte například celkový přehled Vašeho studia, časovou osu Vaší činnosti a také částečný přehled Vašich kurzů rozdělený do několika skupin.
Statistika
Zde vidíte graf znázorňující právě studované kurzy, kurzy již dokončené a také kurzy, ke kterým jste se před expirací licence nedostali. Zobrazuje se také legenda obsahující procentuální hodnoty každé kategorie. Najetím na konkrétní sekci grafu se zobrazí informace o počtu kurzů v odpovídající kategorii.
Čas studia
V této sekci se dozvíte informace o čase, který jste strávili studiem, zobrazené ve formě bodového grafu. Při najetí na konkrétní bod se zobrazí okno s bližšími informacemi.
Moje kurzy
Ve skupině Brzy skončí se zobrazí kurzy, kterým se blíží datum expirace. Kromě názvu kurzu zde vidíte také počet zbývajících dní prodanou licenci. Přičemž licence může být i nekonečná. Skupina Naposledy otevřené zobrazuje lekce, kterým jste se věnovali naposledy. Můžete tak snadno pokračovat ve studiu kliknutím na tlačítko Studovat, které Vám lekci přímo otevře. Můžete zde také vidět Váš postup kurzem znázorněný procentuální hodnotou a progress barem.Skupina Nové kurzy slouží pro přehled nově přidělených kurzů.
Jak studovat kurzy?
Pokud potřebujete podrobnější přehled o Vašich kurzech a nestačí pouze informace zobrazené na dashboardu, všechny informace vám nabídne sekce Kurzy, kterou naleznete na postranní liště.
Zobrazení
Sekce Kurzy nabízí 2 možnosti zobrazení. Mezi zobrazením imůžete přepínat pomocí tlačítek umístěných v pravé horní části zobrazeného podokna.
Kompaktní
Ze základu je zobrazena kompaktní verze zobrazení. V takovém případě jsou zobrazenými informacemi o kurzech jejich název, stav a postup studia, počet lekcí v kurzu a celkový čas strávený studiem kurzu, společně s tlačítkem pro spuštění kurzu.
Úplné
V tomto zobrazení jsou zobrazeny ještě dodatečné informace, jako Datum aktivace kurzu a zbývající čas před vypršením licence.
Jak spravovat studenty?
Na záložce Studenti najdete veškeré možnosti týkající se správy studentů. Když přejdete na tuto záložku, zobrazí se Vám tabulka s přehledem všech studentů pro daný portál. U jednotlivých záznamů vidíte některé základní informace, jméno, příjmení, e-mail a stav. Stav nám říká, zda již člověk aktivoval svůj účet (Aktivní) nebo zatím ne (Nový).
Další důležitá položka konkrétních záznamů je ikona vesloupci Akce, která umožňuje zobrazit podokno s detailem daného studenta.
V podokně Upravit studenta na záložce Obecné vidíte o studentovi uložené informace, které můžete doplňovat nebo měnit. Na druhé záložce Historie e-mailů pak vidíte seznam e-mailů, které byly studentovi odeslány. Máte možnost mezi e-maily vyhledávat pomocí dostupného vyhledávacího pole, nebo mezi e-maily filtrovat na základě toho, zda byly přečteny nebo ne.
Podokno studenti
S přechodem na záložku Studenti se zobrazí také podokno s jednotlivými možnostmi dostupných akcí.
Možnosti podokna
Pro využití možností nabízených v podokně je potřeba označit studenty (pokud se jedná o akci související s existujícím studentem), kterých se má akce týkat, a následně kliknout na požadovanou akci.
Přidat studenta
Tato volba vyvolá podokno pro vyplnění údajů o novém studentovi. Zde vyplníte požadované údaje, kterými jsou Jméno, Příjmení a E-mail. E-mail slouží jako primární identifikátor studenta. Údaj Výchozí jazyk je také označen jako povinný, ale pokud nebude vyplněn, bude automaticky doplněn primárním jazykem portálu.

Pokud máte již vytvořené některé skupiny, můžete rovnou při vytváření studenta skupiny přiřadit. V případě, že jsou u skupiny nastaveny kurzy k automatickému přiřazení, budou rovnou přiřazeny. Systém se Vás však dotáže, zda chcete studentům kurzy ze skupin přiřadit. Standardně je také zaškrtnutá možnost Uvést studenta, díky které bude studentovi odeslán uvítací e-mail vyzývající ho k aktivaci účtu. V případě, že byste z nějakého důvodu tento e-mail nechtěli posílat hned, můžete tuto možnost odškrtnout. Případně můžete šablonu nejdříve upravit. U studenta je dostupné i pole Firma a Externí ID studenta.

Pro dokončení vytváření studenta stačí kliknout na tlačítko Uložit. Pokud byla volba Uvést studenta zaškrtnuta a v nastavení notifikací je povoleno odesílání e-mailů, bude rovnou odeslána pozvánka doportálu.
Importovat studenty
Tato možnost nabízí možnost založit více studentů najednou a přiřadit jim kurzy a skupiny.  Pro importování studentů si stačí stáhnout tabulku Microsoft Excel. Možnosti Stáhnout šablonu, vyplnit ji a následně vložit do možnosti Nahrát šablonu.

Při stahování šablony si můžete vybrat, zda chcete jen základní šablonu s poli pro jméno, příjmení e-mail a skupinu, nebo zda chcete přidat pole ještě pro tituly a defaultní jazyk (možnost Zahrnout detaily studentů) nebo produkty (možnost Zahrnout produkty).

Před samotným nahráním, a tedy vytvořením studentů, můžete ještě určit, zda chcete studenty uvést a jestli jim chcete rovnou přiřadit kurzy, pokud patří do některé skupiny. Obě možnosti jsou standardně aktivovány.
Přiřadit kurzy studentům
Pokud zvolíte tuto možnost, otevře se podokno s možností přiřadit vybraným studentům kurzy. Stačí v seznamu dostupných kurzů vybrat požadovaný kurz, kliknout na tlačítko přidat, čímž se kurz přidá do seznamu přiřazovaných kurzů (zatím není kurz přiřazen studentům). U jednotlivých kurzů máte možnost nastavit délku licence. Po postupném přidání všech kurzů stačí kliknout na tlačítko Přiřadit. V tento moment jsou studentům přiřazeny všechny kurzy přidané do seznamu pro přiřazení
Aktivovat studenty
Slouží pro aktivaci deaktivovaných studentů.
Deaktivovat studenty
Slouží pro deaktivaci studenta nebo studentů.
Smazat studenta
Slouží pro smazání vybraného studenta nebo studentů.
Přidat studenty do skupin
Pomocí této možnosti můžete přidat studenta nebo více studentů do dostupných skupin. Při zvolení této možnosti se otevře okno, kde můžete vybrat dostupné skupiny. Zvolíte, zda chcete rovnou přiřadit kurzy související s danými skupinami a následně volby potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.
Smazat studenty ze skupiny
Pomocí této možnosti můžete odebrat studenty ze skupiny, do kterých jsou přiřazeni. Při zvolení této možnosti se otevře okno, kde vyberete, ze kterých skupin chcete studenty odebrat a kliknete na tlačítko Smazat. Při odebrání studentů ze skupin jim budou odebrány i kurzy, které jim byly pomocí skupin přiřazeny.
Odeslat e-mail
Pomocí této možnosti můžete studentům odeslat e-maily na základě dostupných šablon. Stačí ze seznamu vybrat požadovanou šablonu a kliknout na Odeslat.
Jak spravovat skupiny?
Skupiny slouží pro seskupování studentů do logických celků. Skupiny je vhodné využít, pokud potřebujete přiřadit kurzy všem studentům ve skupině.
Ovladací prvky skupin
V horní části seznamu, nacházejícího se v hlavní části stránky, vidíte několik ovládacích prvků.
Přidat skupinu
Tlačítko se znakem plus uvnitř kruhu slouží pro přidávání nových skupin. Při jeho použití se otevře podokno Přidat skupinu, kde zadáte název skupiny. Dále můžete nastavit, zda má být skupina propojena s některou další skupinou v poli Nadřazená skupina. Nebo také můžete určit, zda se dodané skupiny mohou přiřazovat studenti (povolit uživatele) nebo další podskupiny (Povolit skupiny).
Odstranit skupinu
Tlačítko se znakem koše slouží ke smazání existujících skupin. Stačí v seznamu požadovanou skupinu nebo skupiny označit a následně kliknout na tlačítko. Po potvrzení budou skupiny smazány.
Rozbalit vše
Toto tlačítko slouží k zobrazení všech podskupin najednou a nemusí se tak ručně rozbalovat jedna po druhé.
Sbalit vše
Toto tlačítko slouží ke sbalení všech podskupin pod jejich nadřízenou skupinu a tím se skryjí.
Upravit skupinu
V samotném seznamu skupin se nachází tlačítko sloužící pro úpravu existující skupiny.
Kliknutím na toto tlačítko se otevře podokno Upravit skupinu. Na kartě Obecné máte možnost upravovat stejné údaje jako při vytváření skupiny, tedy: Název, nadřazenou skupinu, povolit přidávání podskupin nebo povolit přidávání studentů.
Na druhé záložce s názvem Kurzy poté najdete možnosti přidávání a práce s kurzy přidaných pod tuto skupinu.
Přídání kurzu do skupiny
Pro přidání kurzu stačí z dostupného seznamu vybrat požadovaný kurz a kliknout na tlačítko Přiřadit teď. V případě, že vkládáte kurz, máte rovnou možnost nastavit, na jak dlouho má mít daný kurz platnou licenci, nebo jestli má být rovnou přiřazován studentům přidaných do skupiny. Toto nastavení se nachází hned pod rozbalovací nabídkou kurzů.
Odebrat kurz ze skupiny
Označením požadovaného kurzu v seznamu a následně kliknutím na tlačítko Odebrat kurz, můžete ze skupiny daný kurz odebrat. Odebráním kurzu ze skupiny dojde k odebrání kurzu i všem studentům patřících do dané skupiny.
Změnit délku předplatného
Označením požadovaného kurzu v seznamu a následně kliknutím na tlačítko Změnit délku předplatného se otevře podokno, kde máte možnost upravit délku předplatného (licence), která se bude kurzům při jejich přiřazení studentům aplikovat.
Aktivovat automatické přřazení kurzu
Pokud má některý z kurzů nastaveno, že nemá být automaticky přiřazován novým studentům, můžete to pomocí tohoto tlačítka změnit. Stačí označit požadovaný kurz a kliknout na tlačítko Aktivovat automatické přiřazení kurzu.
Deaktivovat automatické přiřazení kurzu
Pokud nechcete, aby se některý z kurzů automaticky přiřazoval novým studentům, můžete tuto funkci pomocí tohoto tlačítka vypnout. Stačí označit požadovaný kurz v seznamu a kliknout na tlačítko Deaktivovat automatické přiřazení kurzu.
Přiřadit teď
Tímto tlačítkem máte možnost přiřadit všechny kurzy přidané ke skupině všem studentům patřícím do dané skupiny.
Další možnosti práce se Skupinou
S přechodem na záložku Skupiny se otevře také podokno s dalšími možnými akcemi.
Možnosti podokna
Pro využití možností nabízených podoknem je potřeba nejprve označit studenty, kterých se má akce týkat a následně kliknout na požadovanou akci.
Přiřadit kurzy studentům ve skupině
Po označení skupiny nebo skupin a kliknutím na tuto možnost se otevře podokno Přiřadit kurzy studentům ve skupině.
Zde v seznamu dostupných kurzů postupně vyberete požadované kurzy a kliknutím na tlačítko Přidat je přidáte do seznamuv sekci Kurzy. Po vybrání všech požadovaných kurzů klikněte na tlačítko Přiřadit ve spodní části podokna a kurzy budou studentům přiřazeny.
Odeslat e-mail
Pomocí této možnosti můžete studentům odeslat e-maily na základě dostupných šablon. Stačí ze seznamu vybrat požadovanou šablonu a kliknout na Odeslat.
Jak spravovat e-mailové šablony?
Na záložce E-mailové šablony najdete správu a nastavení odesílaných e-mailů. Obsah záložky se dělí do tří částí. Těmi jsou E-mailové šablony, E-mail nastavení a Historie e-mailů.
Podokno E-mailové šablony
E-mailové šablony
Zde naleznete nástroje pro práci se šablonami e-mailů, jejich úpravu a formátování textu zprávy.

Šablony jsou rozděleny do dvou typů.

Prvním typem jsou Sytémové šablony. Odlišují se ikonou robota. Tyto šablonymůžete měnit dle uvážení, ale vždy je můžete obnovit do základního stavu pomocítlačítka Obnovit šablonu. Systémovéšablony však není možné smazat. Jsou zásadní pro správné fungování portálu. Změny v těchto šablonách provádějte vždy uvážlivě.

Druhým typem jsou Uživatelské šablony. Tyto šablony je možné vytvářet dle potřeby, pomocí tlačítka Přidat typ šablony.
Další možností je nastavení jazyků. Zde vidíte všechny jazykové varianty, které jsou momentálně na portálu aktivní. Jejich přepínáním si můžete prohlédnout jazykové varianty e-mailu. E-mailová šablona a její jazyková varianta se odešle studentům podle jazyka nastaveného v jejich profilu. Pokud není jazyk u studenta nastaven, bude odeslána šablona v primárním jazyce portálu.
Důležitou funkci plní tlačítko insert template.
Tímto tlačítkem se otevře okno pro vkládání zástupných symbolů, které slouží k automatickémudoplňování údajů u konkrétního studenta, kurzu atd. Například %StudentFullName%vloží do e-mailu celé jméno studenta.
E-mail nastavení
V první položce Informační e-mail z vidíte, a můžete upravit e-mail, ze kterého se budou odesílate-mailová upozornění uživatelům. POZOR, vpřípadě, že chcete použít jinou doménu než @scormium.com, poraďte se s IT ve vaší organizaci a kontaktujete Sense4code - mohlo by sestát, že tyto e-maily budou vyhodnoceny jako SPAM! Část před @ můžete upravit dle libosti.
Jak spravovat produkty?
Obsah záložky Produkty se dělí do tří částí dostupných v podokně Produkty. Jsou to Produkty, Kategorie produktu a Tagy produktů.
Produkty
Na této záložce máte přehled o všech dostupných produktech (kurzech). V hlavní části záložky vidíte seznam dostupných produktů s několika základními informacemi v jednotlivých sloupcích. Těmito informacemi jsou: název produktu, přidělený kód, hodnocení, počet komentářů a odpovědné osoby.
Možnosti seznamu
Další důležité položky jsou ikony ve sloupci Akce, které umožňují upravovat dané produkty.
Rozbalit
V prvním neoznačeném sloupci seznamu se nachází tlačítko pro rozbalení produktu. Po kliknutí na tlačítko šipky se otevře seznam všech studentů, kterým je kurz přiřazen, se základními informacemi o studentovi a stavu jeho licencí.
Nad tabulkou studentů pak máte možnost kurzy studentům odebrat, nebo upravit délku jejich licence.
Upravit produkt
První tlačítko Upravit produkt nám otevře podokno stejného jména, kde vidíme podrobnější informace. Produkty zde  můžeme upravovat.
Kromě informací, které jsou již zobrazené v seznamu produktů, vidíme na kartě Obecné například i kategorii produktu, nastavené tagy, přiřazený obrázek a popis produktu. Pomocí možnosti Zprávy povoleny máme možnost určit, zda pro tento produkt má být aktivní možnost kontaktovat odpovědnou osobou a požádat o podporu.

Položky Datum expirace a Datum kontroly obsahu umožňují nastavit termíny, kdy dojde k odeslání notifikace zodpovědným uživatelům, aby zkontrolovali obsah kurzu a případně rozhodli, zda je obsah aktuální či ne. Popis kurzu je následně zobrazen v zobrazení Akademie.
Na kartě Odpovědní uživatelé vidíme seznam všech odpovědných osob. Jednotlivé osoby můžeme do seznamu přidávat výběrem z nabídky a kliknutím na tlačítko Přidat. Odebrat je můžeme označením dané osoby akliknutím na tlačítko Odebrat odpovědného uživatele.
Nahrát SCORM balíček
Tato možnost slouží provkládání nových produktů do LMS. Po kliknutí se otevře podokno stejného názvu, kde můžete nahrát SCORM balíče a tím vytvořit nový produkt. Produkty v SCORMIUM LMS mouhou být buď vytvořeny ve SCORMIUM Studio a následně odeslány přímo do SCORMIUM LMS.
Takto nahrané kurzy poznáte podle obláčku za názvem kurzu.
Velkou výhodou všech kurzů vytvořených ve SCORMIUM Studio je to, že po editaci kurzu ve Studiu dojde k automatické aktualizaci obsahu kurzu. Není tedy potřeba balíček znovu re-importovat jako u balíčků třetích stran. Všechny kurzy vytvořené ve SCORMIUM Studio jsou tzv. MiniSCORM balíčky - tedy i když balíček ze Studia vyexportujete ve formátu SCORM, budou jeho data ležet vcloudu a při úpravě kurzu dojde automaticky i k aktualizaci obsahu, ať už je kurz nahrán v jakémkoliv LMS. SCORMIUM LMS a SCORMIUM Studio jsou však automaticky propojeny. Kurzy vytvořené ve Studiu můžete ze Studia snadno nahrát přímo do LMS.
Pro re-import balíčku slouží ikona šipky v kruhu.
Pokud balíček re-importujete, dojde k aktualizaci balíčku. Studentům se zobrazí aktualizovaný obsah, a nepřijdou o studijní historii.
Přiřadit kurzy studentům
Tato možnost slouží pro přiřazení produktů (kurzů) studentům. Po označení produktů v seznamu v hlavní části obrazovky a kliknutí na tuto možnost se otevře podokno Přiřadit kurzy studentům.
Zde v seznamu studentů vyberte všechny studenty, kterých chcete kurzy přiřadit, a kliknutím na tlačítko Přidat je vložte do sekce Studenti. Pomocí možnosti Nastavit délku předplatného můžete upravit délku licence, která bude studentům přiřazena.
Kategorie produtků
Zvolením této možnosti se změní seznam produktův hlavní části obrazovky na seznam produktových kategorií. Pomocí ovládacích prvků nad seznamem můžete kategorie přidávat nebo odebírat.

Kliknutím na tlačítko Přidat kategorii se otevře podokno stejného názvu, kde vyplníte základní informace o kategorii. Důležité je vyplnit Název a Lokalizaci kategorie pro jednotlivé jazyky portálu, zatímco popis a obrázek jsou dobrovolné. Obrázek kategorie se zobrazuje v zobrazení typu Akademie.
Pro smazání kategorie nejprve označte požadovanou kategorii v seznamu a následně klikněte na tlačítko Smazat kategorii.

Tlačítko ve sloupci seznamu s názvem Akce slouží pro úpravu existujících záznamů. Kliknutím na tlačítko se otevře podokno Upravit kategorii, kde můžete měnit informace o kategorii.
Jak vytvořit studijní cesty?
V sekci produkty máte v postranním panelu dostupnou možnost Vytvořit studijní cestu. Po jejím zvolení se vám otevře podokno pro zadání informací o produktu. Jedná se například o název produktu, kategorii, odhadovaný čas, popis a dále.
Při jejím uložení budete přesměrováni do detailu danéstudijní cesty, kde můžete postupně vkládat jednotlivé kurzy, nebo skupinykurzů.
U jednotlivých kroků studijní cesty můžete nastavit, zda je daný krok povinný nebo například že jde splnit jen v určitém období.
Jak funguje reporting?
Obsah záložky Report se dělí do dvou částí. Tyto části jsou Reporty a Grafy.
Při jejím uložení budete přesměrováni do detailu danéstudijní cesty, kde můžete postupně vkládat jednotlivé kurzy, nebo skupinykurzů.
Reporting
Reportingový nástroj v LMS Vám umožňuje zobrazit a vyfiltrovat si informace o studentech, skupinách, lekcích atd. Můžete si velice snadno definovat pohledy, která Vás zajímají a tyto pohledy si uložit jako pojmenované filtry.

Obsah stránky je rozdělen do tří částí. Část s uloženými filtry, Definice sestavy a tabulka s výsledky.
Uložené šablony filtrů
Nahoře nad tabulkou s výsledky jsou možnosti pro vytvoření šablon filtrů.
Tlačítko + umožní Uložit filtr do nové šablony. Po jeho stisknutí máte možnost šablonu pojmenovat pro lepší orientaci. Druhé tlačítko, Aktualizovat, ukládá případné změny v aktuálně otevřené šabloně filtru.

Uložené šablony jsou dostupné na záložkách ve vrchní části sekce. Stačí na ně pouze kliknout a načte se jejich nastavení.
Definice sestavy
V nabídce naleznete nejprve možnost Řádky. Zde určujete, jaké informace si přejete seskupit do řádků. Možnostmi jsou skupiny, studenti, kurzy, lekce a testy. Máte možnost si nastavit pořadí, které potřebujete. Můžete si tedy například vybrat kurzy a zobrazit si u studentů, jaké kurzy studují. Nebo můžete dát naprvní místo studenty a následně kurzy, a tím uvidíte konkrétní studenty, a všechny jejich kurzy atd. Reporting Vám tak nabízí široké možnosti zobrazení informací, přes uživatelsky jednoduše ovladatelné prostředí.

Další nabídka Sloupce určuje, jaké informace chcete zobrazit ve sloupcích. Možnosti jsou expirace, stav, čas studia a průběh. Některé údaje se zobrazují automaticky. Například u Uživatelů se automaticky ve sloupích zobrazuje jejich poslední přihlášení a počet přiřazených kurzů. U skupin počet uživatelů ve skupině atd.

Nabídka nazvaná Filtr umožňuje definovat konkrétní studenty, skupiny, nebo kurzy které potřebujetevy filtrovat.

Poslední možností je Časové rozmezí, které určuje, v jakém období probíhala aktivita.
Zobrazení sestavy dat
Pod nabídkou filtru se nachází tabulka s výsledky odpovídající nastaveným parametrům. Jednotlivé kategorie výsledků nastavené v Řádcích a Sloupcích se vkládají podle jejich pořadí vložení do filtru.
Vybereme-li nejdříve Skupiny a poté studenty, bude tabulka vypadat takto:
Zobrazí se tedy nejdříve skupiny a poté při rozbalení skupiny uvidíme všechny studenty patřící do této skupiny.

Vybereme-li ale nejdříve Studenty a poté Skupiny, bude tabulka vypadat takto:
V tomto případě se zobrazí seznam všech studentů a po rozbalení studenta vidíme, do kterých skupin patří.

Možností Vyexportovat obsah do PDF, dostupném v detailu položky, můžete uložit celou tabulku tak, jak ji vidíte na webu do PDF.
Grafy
V této možnosti se dozvíte informace o počtu aktivních studentů za určité období, celkový čas strávený studiem nebo také stav studia konkrétního studenta napříč všemi jeho kurzy.

Obsah stránky je rozdělen do čtyř sekcí: filtr, přihlášení studentů, čas studia a stavech kurzů.
Tlačítko na pravé straně filtru s názvem Export to PDFslouží pro stažení stránky ve formátu PDF v současném vzhledu.
Přihlášení studentů
V této sekci vidíte graf zobrazující počet přihlášených studentů v jednotlivých měsících, podle specifikací stanovenýchv sekci filtru.
Čas studia
V této sekci vidíte graf znázorňující počet odstudovaných hodin podle specifikací stanovených v sekci filtru.
*Stavy kurzů
V této sekci vidíte grafy znázorňující procentuální množství studovaných, dokončených nebo expirovaných kurzů. Při najetí na konkrétní výseč se zobrazí detail s konkrétním počtem kurzů.

V nabídce Pick a value můžete nastavit zobrazování informací pouze o konkrétním studentovi.
Jak vytvořím kurz?
Moje kurzy
Na této stránce najdete přehled všech kurzů. Vidíte zde, jaké jazykové varianty jsou dostupné a do které patří kategorie. Kliknutím na název kurzu přejdete na stránku Moduly, kde sevám zobrazí všechny moduly patřící do daného kurzu.
Ve sloupci Akce seznamu kurzů máte možnost dále s kurzy pracovat. Naleznete zde například funkce smazání, úpravy nebo duplikování kurzu, ale také funkci publikovat, díky které můžete daný kurz rovnou zpřístupnit na některém z Vašich SCORMIUM LMS portálů.
Vytvoření kurzu
Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový nad seznamem kurzův pravé části okna, se otevře stránka pro přidání nového kurzu.
Zde v první řadě určíte, dokteré kategorie bude kurz patřit. K tomu slouží pole Kategorie, kde máte seznam všech dostupných kategorií, a stačí tedy jen vybrat odpovídající možnost. Další položkou v obecné části nastavení je možnost Certifikát. Zde můžete vybrat některý z připravených certifikátů, vytvořených v nastavení portálu, které budou provázány s tímto kurzem.

Pod touto obecnou částí najdete možnosti nastavení kurzu odpovídající jednotlivým jazykovým verzím. Zde nastavíte název kurzu, jeho popis, autora a podobně.
Úprava kurzu
Pro úpravu kurzu stačí kliknout na ikonu Upravit ve sloupci Akce seznamu kurzů, nebo kliknout na ikonu ve sloupci jazyků u daného kurzu. Tímto se otevře stránka s detailem kurzu, kde můžete upravovat jeho nastavení. Upravit lze nejen obecná část, ale i jednotlivé jazykové verze.
Zveřejnění kurzu
Pokud chcete kurz nahrát do LMS portálu, stačí kliknout na tlačítko Zveřejnit kurz, nacházející se ve sloupci Akce v seznamu kurzů.
Kliknutím na Zveřejnit kurz se otevře podokno se seznamem dostupných portálů. V tomto nastavení můžete zaškrtnout, do kterého portálu má být kurz publikován a v jaké jazykové mutaci.
Aby kurz mohl být do portálu publikován, musí existovat propojení portálu Studia a portálu LMS. Pokud je daný kurz na portálu již publikován, jeho odškrtnutím v tomto seznamu bude kurz z portálu odebrán.
Jak lokalizovat obsah?
Jazyky
Na této stránce najdete seznam všech dostupných jazyků pro lokalizaci vašich kurzů společně s možností vybrat, který z těchto jazyků bude brán jako výchozí.
Přidat jazyk
Kliknutím na tlačítko Vytvořit jazyk v pravé části okna nad seznamem jazyků se otevře stránka pro přidání jazyka.
Vytvoření kurzu
Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový nad seznamem kurzův pravé části okna, se otevře stránka pro přidání nového kurzu.
Zde máte na výběr seznam dostupných jazyků, kde stačí vybrat požadovaný jazyk. K vyhledání požadovaného jazyka můžete využít dostupné textové pole v horní části rozbalené nabídky pro filtrování možností.
Externí kanály
Slouží pro specifické využití pro automatizovaný import a licencování kurzů z externích zdrojů.
Konfigurace
Umožňuje upravit zobrazení kurzů importovaných pomocí kanálů.
Jak nahrát kurz?
Dvě možnosti:
1)
V případě využití Scormium LMS = Publishcourse (Products – Courses)
Popsáno v návodu „Publikování kurzu“

2)
V případě nahrávání na jiné LMS = StaženíSCORM balíčku (Organization – Contracts – Download)
Stažení SCORM balíčku
V případě, že potřebujete kurzy vložit do jiného LMS než je Scormium LMS můžete si kurzy stáhnout a poté je vložit do LMS dle vaší potřeby. Možnost stažení Vašich kurzů naleznete na stránce Smlouvy nacházející se v sekci Organizace na postranním panelu. Zde ve sloupci Akce u existující smlouvy vyberte možnost Ke stažení.
Budete přesměrováni na stránku, kde můžete stáhnout všechny kurzy dostupné pro tuto smlouvu. Máte možnost kurzy stahovat ve formátu SSCO nebo MSCO, podle nastavení portálu.
Kurzy související se smlouvou
Nastavení toho, které kurzy patří pod danou smlouvuprovedete v detaily dané smlouvy, do které se dostanete pomocí možnosti Upravit. Zde ve spodní části stránky naleznete možnost Kurzy, kde zaškrtnete všechny kategorie a kurzy, které mají pod tuto smlouvu patřit. Druhou možností je zaškrtnout volbu Zahrnout všechny kurzy.